Meer aandacht voor preventie

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden moeten meer investeren in de vóórkant van passend onderwijs: zorgen voor voldoende ondersteuning in de reguliere scholen om passend onderwijs hier mogelijk te maken. Hierover moeten scholen afspraken maken in het samenwerkingsverband. Echter, de effecten van een structureel te krappe basisbekostiging van het primair onderwijs, een groeiend lerarentekort en terugtrekkende bewegingen vanuit de jeugdhulp dragen niet bij aan dergelijke afspraken.