Nieuws

Meer zicht nodig voor structurele aanpak rondom basisvaardigheden

Minister Wiersma wil structureel investeren in de basisvaardigheden. De PO-Raad onderstreept het belang van een duurzame en structurele aanpak rondom het versterken van taal, rekenen en burgerschap maar plaatst kanttekeningen bij de uitvoering. 

Vooropgesteld: door een miljard euro te investeren in versterking van de basisvaardigheden zet het kabinet een belangrijke stap in de goede richting. Zo kunnen scholen aan de slag met extra tijd en ruimte voor leraren om de kwaliteit van hun werk uit te diepen, programma’s kritisch tegen het licht houden en de monitoring van de resultaten verbeteren. De minister beschrijft in zijn Kamerbrief van 21 november de voortgang van het masterplan basisvaardigheden. Uit deze brief blijkt ook dat de minister samen met het onderwijsveld de juiste route wil verkennen. De PO-Raad spreekt hier waardering voor uit en pleitte eerder om het onderwijs de hoofdrol te geven in het Masterplan. 

Om de forse financiële impuls goed te laten renderen moet er veel gebeuren. Begin november beschreef de Onderwijsraad nog de taaiheid van het op orde brengen van de basisvaardigheden in het advies ‘Taal en rekenen in het vizier’. Hieruit blijkt onder andere dat ruim dertig op elkaar ingrijpende factoren hierbij een rol spelen. 

Heldere opdracht voor het onderwijs

De PO-Raad is positief dat de minister een aanzet doet om tot een heldere opdracht voor het onderwijs rondom de basisvaardigheden te komen. Eerder pleitte de PO-Raad voor heldere kerndoelen in het curriculum, die praktisch toepasbaar zijn én in samenhang worden herzien. De PO-Raad heeft nog wel vragen over het periodiek herijken van het curriculum en gaat hier graag met de minister over in gesprek.

Omvattend plan roept vragen op

Het Masterplan bevat een omvangrijk pakket aan interventies. De PO-Raad heeft vragen rondom de uitvoering en samenhang. Bovendien ligt het risico tot afvinklijsten, toetsdruk en extra administratieve lasten op de loer. Ook mist de PO-Raad een goed doordachte en breed omarmde visie op de verbeterstrategie. De sectorvereniging denkt en werkt hier graag aan mee. Zoals Mariëtte Hamer afgelopen week in een interview op onze website aan gaf: “We moeten een manier vinden waarop overheid, besturen en leraren samenwerken aan duurzame oplossingen voor de problemen in het onderwijs.” Vraag daarbij is wat de PO-Raad betreft ook wat de rol van de overheid moet zijn en of de publieke ondersteuningsstructuur bij het ministerie zelf belegd moet worden.  

Veel vragen rondom financiering 

Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf 2025 extra bekostiging voor de basisvaardigheden, boven op de lumpsum. Alle scholen krijgen een basisbedrag, en scholen waar de prestaties van leerlingen rondom de basisvaardigheden achterblijven, krijgen een aanvullend bedrag. Helaas maakt de brief niet duidelijk wat dit voor individuele scholen betekent. Er wordt nog niets gezegd over de verdeling, hoogte en criteria, terwijl scholen continuïteit, stabiliteit en zekerheid nodig hebben, zeker in deze turbulente tijd. Ook roept de PO-Raad de minister op om het proces te versnellen, 2025 ligt te ver in de toekomst. 

In de Kamerbrief schrijft Wiersma ook dat hij afziet van toekomstige lotingen binnen het Masterplan. Hij geeft aan dat hij ervoor wil zorgen dat het geld terechtkomt op scholen die dit het hardst nodig hebben. De PO-Raad onderstreept dit en pleit voor ruimte voor schoolbesturen om de reeds verstrekte subsidie alsnog in te zetten op locaties waar extra middelen harder nodig zijn. Tot slot plaatst de PO-Raad een kritische noot bij de voorgestelde CBS-indicator uit de Kamerbrief. Waar de locatie van de school in het regulier basisonderwijs iets zegt over de populatie in de wijk, is deze niet toepasbaar voor scholen in het gespecialiseerd onderwijs. Deze scholen hebben vaak een regiofunctie met leerlingen uit de hele regio. Dat is anders dan bijvoorbeeld een reguliere basisschool die in een achterstandswijk gevestigd is. De PO-Raad pleit voor meer duidelijkheid voor scholen in het gespecialiseerd onderwijs. 

Laten we het samen doen

Alleen door goede samenwerking en duurzame financiering van de sector komen we waar we moeten zijn. De PO-Raad heeft met Goed Worden Goed Blijven al sinds 2009 een succesvol programma om onvoldoende en zeer zwakke scholen te helpen. “We zijn voor minister Wiersma een partij om mee samen te werken”, aldus Freddy Weima, voorzitter PO-Raad.  

 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten