Meerjarenbegroting bas, sbo en (v)so

Onderstaand vindt u de instrumenten voor het maken van de meerjarenbegroting voor de basisschool, de speciale basisschool en de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Het sommatiemodel brengt op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor bijeen. Hiermee wordt dus de meerjarenbegroting voor het hele schoolbestuur opgesteld, aan de hand van de meerjarenbegrotingen van de onder het schoolbestuur ressorterende scholen. Het instrument kunt u hieronder downloaden.

Daarbij is in de toolbox ook een model opgenomen aan de hand waarvan je in één model een begroting kan opmaken voor alle onder het bestuur ressorterende scholen. Dit model berekent minder dan de bovenstaande begrotingsmodellen. Waar de personele kosten in bovenstaand model worden berekend, kunnen die in dit model alleen handmatig worden ingevoerd.

De modellen zijn qua opzet op twee punten behoorlijk aangepast ten opzichte van de modellen van vorig jaar. Ten eerste worden de middelen vanuit het samenwerkingsverband PO vanaf nu standaard aangemerkt als (doorgeschoven) rijksbijdragen. En dus niet als “overige baten”,  zoals de middelen die van het samenwerkingsverband WSNS werden ontvangen indertijd werden aangemerkt. Voor meer informatie kijk hier.

Daarnaast zijn de werkbladen waarin de personele kosten voor de komende jaren werden begroot ingrijpend aangepast als gevolg van de nieuwe cao.   

In de meerjarenbegrotingsmodellen wordt uitgegaan van gepubliceerde regelingen. Dit betekent dat voor de personele bekostiging wordt uitgegaan van de regeling bekostiging personeel 2014/2015 die gepubliceerd is in januari 2015. Bij het bepalen van de materiele bekostiging (incl. bekostiging voor buitenonderhoud) wordt uitgegaan van de bedragen voor 2015, zoals gepubliceerd in september 2014.

Reacties

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en bevindingen. Uw ervaringen kunnen gebruikt worden voor het up-to-date houden van de begrotingsmodellen. U kunt uw reactie versturen naar Reinier Goedhart.  

Bestanden bij deze pagina