Toolbox

Model Werkgeverslasten primair onderwijs

Met onderstaande modellen kun je zowel op persoons- als op instellingsniveau de werkgeverslasten berekenen (zowel in geld als in procenten). Werkgeverslasten zijn hierbij gedefinieerd als alle kosten die uitstijgen boven het brutosalaris van de werknemer zoals die in de salaristabellen voor het primair onderwijs zijn opgenomen. Doordat in de cao voor het primair onderwijs (die volledig is verwerkt in dit model) de meeste toelagen ondertussen zijn verwerkt in de salaristabellen, is het werkgeverspercentage volgens deze definitie afgenomen.

Leden van de PO-Raad kunnen voor nadere informatie terecht bij de Juridische Helpdesk, via het ledenportaal Mijn PO-Raad.