Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende 5 jaar €20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Ook het onderwijs is benoemd als een van de domeinen waarin geïnvesteerd wordt.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeeld en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend. De verdeling van het geld gebeurt in rondes. 

Ministeries aan zet

De voorstellen die het ministerie van OCW in de eerste en tweede ronde heeft ingediend, gaan over investeringen in digitalisering (digitale infrastructuur, open leermiddelen, digitale innovaties) en kennisontwikkeling en onderzoek. 

Toekomst

Rol PO-Raad

De PO-Raad heeft in gesprekken met het Ministerie aangegeven dat het belangrijk is dat de voorstellen een samenhangend geheel vormen, bijdragen aan de ontwikkeling van de sector, lopende initiatieven versterkt worden en samenwerking een uitgangspunt is. De uitwerking en uitvoering moet samen met leraren, schoolleiders, bestuurders en onderwijspartijen gebeuren. 

De komende tijd informeren we onze leden verder over de ingediende voorstellen en gaan we in gesprek over wat er nodig is bij het uitvoeren van de plannen, wanneer ze worden goedgekeurd. Ook blikken we vooruit naar de derde ronde van het Groeifonds. De PO-Raad ziet huisvesting als een kansrijk thema voor de derde ronde en neemt hierop initiatief. Mogelijk volgen nog andere thema's uit onze strategische agenda en verkiezingsinzet. Hierover gaan we met onze leden in gesprek.

Tweede ronde Nationaal Groeifonds: vier voorstellen 

Voor de tweede ronde van het Groeifonds konden alleen Ministeries een formeel voorstel indienen. Dat zijn geworden:

  • Impuls Open Leermateriaal: vanuit de behoefte van leraren wordt ingezet op een beter gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen, zodat leraren een rijke combinatie van open en gesloten leermiddelen in de klas kunnen gebruiken.
  • Digitaal Onderwijs – Goed Geregeld: leraren en leerlingen moeten digitale leermiddelen altijd en probleemloos kunnen gebruiken. Er wordt een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale (leermiddelen)infrastructuur ontwikkeld, via een sluitend afsprakenstelsel met werkende (open) standaarden, basisvoorzieningen en afspraken waar alle publieke en private partijen aan meedoen. 
  • Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen: vanuit de belangrijkste maatschappelijke opgaves in het onderwijs aan praktijkgerichte digitale innovaties werken, vanuit de vraag van het onderwijs. 
  • Ontwikkelkracht richt zich op de verbetercultuur in het onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur.

Lees hier onze reactie op de voorstellen 

Eerste ronde Nationaal Groeifonds: Nationaal Onderwijslab 

In de eerste ronde van het Groeifonds is één onderwijsvoorstel, het Nationaal Onderwijslab, definitief toegekend. Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan gezamenlijk werken aan kennis, data en innovatieve producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het kabinet kent hiervoor 80 miljoen euro toe. Lees meer over het Nationaal Onderwijslab op de site van de Rijksoverheid

Meer weten?

Stel je vragen aan onze beleidsadviseur Stijn Temmen