Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In het heetst van de coronapiek een herstelplan maken? Dat weigerde bestuurder Irene Koning van haar medewerkers te vragen. Twee weken geleden bespraken de scholen van stichting Fedra hun NPO-plannen met elkaar en het bestuur. Duurzaam en eenvoudig is het devies. Koning heeft vertrouwen in de kwaliteit van deze plannen maar grote zorgen over hoe het onderwijs hier over twee jaar op afgerekend wordt. ,,Ik denk dat we dit als boemerang terugkrijgen.”

  • Begin dit jaar is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gestart met de ontwikkeling van een nationale Kennisagenda voor het onderwijs. De te ontwikkelen kennis uit deze Kennisagenda moet bijdragen aan effectief, aantrekkelijk en actueel onderwijs. Na een eerste inventarisatie van thema’s hebben 150 onderwijsprofessionals en onderzoekers de zes meest relevante en belangrijke thema’s geselecteerd.

  • Er zijn voor komend schooljaar in alle onderwijssectoren in totaal 5.895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs. Daarvan zijn 4.676 aanvragen toegekend. Dit betreft vooral herhaalaanvragen en vorig jaar afgewezen aanvragen. Van de nieuwe initiële aanvragen is bijna de helft afgewezen op grond van het bereiken van het subsidieplafond. Dat schrijven de ministers van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

  • De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po. Dat dit dient om de eerste stappen te zetten in de richting van meer kansengelijkheid, daarover waren de partijen het grotendeels eens. Maar deze wet is onvoldoende om de complexe problematiek van kansenongelijkheid echt op te lossen. Daarvoor is een stelselwijziging nodig.   

  • Kinderen hebben in de coronaperiode lessen gemist; moet deze onderwijstijd ingehaald worden? Over die vraag heeft het Impactteam corona & onderwijskwaliteit van de PO-Raad zich gebogen. Het team constateert dat simpelweg extra uren investeren niet de oplossing is. De meeste winst kan behaald worden door het slimmer en beter benutten van onderwijstijd. 

  • Vanaf vandaag kan elke school berekenen hoeveel geld ze het komende schooljaar precies krijgt voor het Nationaal Programma Onderwijs. Ook is meer bekend over de verantwoording van de NPO-middelen.

  • Het ministerie van OCW zal op korte termijn een brief sturen naar alle schoolbesturen waarin wordt gevraagd deel te nemen aan een pilot rondom de uitvraag naar gegevens over personeel niet in loondienst (PNIL). Deze uitvraag volgt op de eerdere pilot van vorig jaar en krijgt volgend jaar een structureel karakter.

  • Jaarlijks worden duizenden staatsexamens gemaakt, onder andere door ruim 5000 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Op dit moment draaien de staatsexamens van het College voor Toetsing en Examens (CvTE) op volle toeren. Het CvTE heeft echter een tekort aan examinatoren. Ben jij werkzaam als leraar in het vo en wil jij je steentje bijdragen aan de staatsexamens? Meld je dan aan als examinator.

  • De Tweede Kamer heeft 22 juni jl. ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de SP en SGP om het lerarenregister definitief af te schaffen. Volgens de indieners is het aan de beroepsgroep leraren om te beslissen over eventuele registratie van bekwaamheid, en is het dus niet passend als het ministerie het lerarenregister boven de markt laat hangen. Na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer volgt nog de behandeling door de Eerste Kamer.

  • Ongeveer een kwart van de schoolbesturen heeft een visitatietraject doorlopen, becijferen PO-Raad en VO-raad. Dat kan beter, vindt de VvOB. Zeker aangezien in de Code Goed Bestuur Onderwijs is afgesproken dat alle schoolbesturen dit eens per vier jaar doen. Ook Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, beveelt het traject van harte aan. “Een onderwijsbestuur moet het zichzelf cadeau doen.”

Pagina's