Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In 2009 heeft de PO-Raad zeggenschap gekregen over de besteding van een deel van de middelen bestemd voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs, de zogenoemde SLOA...

  • De PO-Raad nodigt bestuurders uit om op donderdag 17 september met elkaar in gesprek te gaan over goed bestuur. De dag zal in teken staan van het formuleren van principes van goed bestuur. We zijn...

  • Per brief waren de besturen al op de hoogte gebracht van de wijziging van het voorschrift over de jaarverslaggeving voor 2008 resp. 2009, maar nu is ook het voorschrift zelf aangepast. Met name...

  • De Stichting van het Onderwijs in oprichting is op zoek naar een (senior) beleidsadviseur. Deze stichting is een nieuw samenwerkingsverband van de sociale partners in het onderwijs. In de stichting...

  • De PO-Raad overlegt regelmatig met het ministerie over alle zaken die het primair onderwijs raken. Onlangs is er overleg gevoerd over bekostiging. Graag brengen wij u op de hoogte van de gemaakte...

  • Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de criteria voor de indicatiestelling gewijzigd. De WEC-Raad heeft hierover een publicatie geschreven in december 2008. In de afgelopen maanden is gebleken dat...

  • Regelmatig wordt de vraag gesteld of de indexering van de materiële bekostiging wel spoort met die van de prijsindex en waarom die niet wordt gevolgd. Op die vraag gaan we nader in. Voor de...

  • In een brief aan alle schoolbesturen adviseert staatsecretaris Dijksma schoolbesturen om geen (nieuwe) verplichtingen aan te gaan die aangemerkt kunnen worden als uitgaven aan onderwijshuisvesting....

  • De NSA-pilot 'competentiekringen' is van start gegaan. In het kader van deze pilot zijn drietallen gevormd van schoolleiders van verschillende besturen. Deze drietallen gaan de komende twee...

  • Minister Ronald Plasterk heeft op woensdag 13 mei op een speciaal daarvoor georganiseerd congres in Amsterdam de Toolkit Toezicht Onderwijsinstellingen in ontvangt genomen. De Toolkit is op...

Pagina's