Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van scholen kan u helpen (gratis) inzicht te krijgen in uw financiële prestaties én deze te toetsen aan collega’s. Vorig jaar gingen u ruim 250 scholen...

  • Gemeenten ontvangen vanaf 2011 geoormerkte middelen van het rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Het betreft hier grotendeels geld voor de voorschoolse educatie. De Ministerraad is...

  • Enkele scholen hebben melding gemaakt van acquisitiefraude. Graag waarschuwen we u voor deze vorm van oplichting. Scholen en schoolbesturen worden benaderd via de telefoon, voor bijvoorbeeld een...

  • Twee grote internationale onderzoeken zullen begin 2011 de prestaties van de Nederlandse basisschoolleerlingen op het gebied van taal en rekenen in kaart brengen. Op 16 augustus berichtten we al...

  • Tijdens de Week van de Alfabetisering kunnen kinderen in groep 5, 6, 7 of 8 meedoen met het nationale record voorlezen. Met 15 duizend kinderen wil de Stichting Lezen en Schrijven, 1 minuut lang,...

  • De PO-Raad ziet de brief van de Onderwijsraad aan de informateur van 17 augustus als steun in de rug van het primair onderwijs. In deze brief vraagt de Onderwijsraad namelijk aandacht voor twee...

  • Met het instrument 'Fusieregeling basisscholen' kunt u de bijzondere bekostiging berekenen bij samenvoeging van basisscholen (artikel 40 Regeling bekostiging 2010-2011). Voor deze berekening  wordt...

  • Per 1 augustus 2010 is de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ voor het onderwijs in werking getreden. Deze wet stelt eisen op het terrein van goed bestuur. Zo is de functiescheiding tussen bestuur...

  • De Raad van State heeft op 28 juli in een zaak tegen de gemeente Harderwijk uitgesproken dat data-infrastructuur behoort tot de voorzieningen voor onderwijshuisvesting zoals bedoeld in de...

  • Per 1 augustus is in de vernieuwde kerndoelen voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs een verwijzing naar de Canon van Nederland opgenomen en wordt de verwijzing naar de canon in de...

Pagina's