Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De NSA-pilot 'competentiekringen' is van start gegaan. In het kader van deze pilot zijn drietallen gevormd van schoolleiders van verschillende besturen. Deze drietallen gaan de komende twee...

  • Minister Ronald Plasterk heeft op woensdag 13 mei op een speciaal daarvoor georganiseerd congres in Amsterdam de Toolkit Toezicht Onderwijsinstellingen in ontvangt genomen. De Toolkit is op...

  • Centrales voor onderwijspersoneel en PO-Raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. Dit om te verduidelijken hoe de afspraken zijn bedoeld en om...

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten steeds meer moeite doen om vacatures voor schoolleiders te vervullen. Via een stimuleringsbijdrage wil OCW bevorderen dat besturen in de komende...

  • De meeste scholen in het primair onderwijs in Nederland bieden onderwijs van voldoende kwaliteit. De PO-Raad constateert dat daarmee veel leerlingen een goede basis krijgen voor hun verdere...

  • Op maandag 11 mei jl organiseerde de AOb een discussiebijeenkomst over de spaarzin van de schoolbesturen in het PO en VO, onder de titel: Hoe rijk is mijn schoolbestuur? Sinds 2003 publiceert de...

  • Netwerkbureau Kinderopvang heeft onlangs een brochure gepubliceerd over overblijven. De brochure dient als inspiratie bij het opzetten van een goede overblijf. Het geeft richtlijnen en staat vol...

  • De PO-Raad kan nu de Toolbox beschikbaar stellen, die schoolbesturen kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De Toolbox bevat rekenprogramma's die u bijvoorbeeld kunnen helpen bij het maken van...

  • De nieuwe regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de aanpassing van bestaande schoolgebouwen....

  • Scholen en schoolbesturen die willen fuseren moeten laten zien dat dit ook echt nodig is. De minister ziet de fusietoets als middel om meer grip te krijgen op de schaalvergroting in het onderwijs....

Pagina's