Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Al voor er sprake was van een NPO vormden de scholen van Octant een Taskforce Onderwijskwaliteit. Doel: goede elementen van het afstandsonderwijs behouden. De Taskforce is een plek van verbinding en inspiratie, vertelt schooldirecteur Marjolein Brouwer, waar nu plannen voor het NPO worden uitgewisseld. ,,Het mooie van het NPO is dat dat ons dwingt te kijken naar wat er echt gebeurt.”

  • De Benchmark PO&VO wordt later dan beoogd uitgebreid met het thema Overhead. De door OCW aan te brengen juridische grondslag voor de aanvullende uitvraag door DUO ontbreekt, waardoor de gegevens niet (tijdig) kunnen worden geleverd.  

  • De eerste staatsexamenkandidaten in de regio Noord zijn geslaagd en daarmee starten we de feestelijke vlag-estafette voor examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De komende weken horen examenkandidaten vso in andere regio’s of ze geslaagd zijn en kan ook daar de vlag uit.

  • Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald. Dat is een mooi eerste resultaat. Ook de geplande afbouw voor 2022 is in lijn met het sectorplan. Het definitieve rapport van de eerste monitoring (op basis van de ingediende plannen) wordt in de eerste week van september aan de minister aangebonden.

  • Minister Slob (Onderwijs) heeft een brief gestuurd naar alle schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel waarin hij hen meer vertelt over de coronamaatregelen na de zomervakantie. Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het Outbreak Management Team (OMT) hierover heeft geadviseerd.

  • Vandaag is er overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren. Dit is het resultaat van intensieve gesprekken die SIVON, SURF en het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM-Rijk), mede op verzoek van de PO-Raad, hebben gevoerd met Google.

  • Hoe kun je extra personeel inzetten voor het uitvoeren van jouw NPO-schoolplannen zonder na afloop met onverwachte kosten te zitten? De PO-Raad ontwikkelde een rekentool die je inzicht geeft in de werkgeverslasten tijdens de NPO-periode en de kosten van transitievergoedingen en mogelijke werkloosheidskosten na afloop.  

  • Het onderzoek dat onlangs is gedaan naar onderwijshuisvesting laat zien dat de problematiek rondom verouderde schoolgebouwen complex is. De PO-Raad ging hierover in gesprek met Sylvia Veltmaat, schoolbestuurder bij Flores Onderwijs en Marinka Mulder, wethouder onderwijs in de gemeente Renkum. Tegen welke problemen lopen zij aan in de praktijk als het gaat om schoolgebouwen?

  • De huidige regelingen voor primair en voortgezet onderwijs bieden de mogelijkheid voor een arbeidsmarkttoelage voor medewerkers. Anders dan de minister suggereert, kan een schoolbestuur daar in dit geval zelf een afspraak over maken op basis van een het beschikbare geld. Dat hebben de sectororganisaties en de vakbonden laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

  • ,,Een bijzonder cadeautje”. Dat dacht ib’er Marla de Groot van IKC De Werf in Zaandijk toen het Nationaal Programma Onderwijs werd bekendgemaakt. Samen met het team maakte ze een ontwerp voor herstel, ontwikkeling en vernieuwing van hun onderwijs. De school gaat de plannen uitvoeren die al vóór coronatijd leefden. ”Maar ik dacht ook: dit gaat de échte problemen niet oplossen.”

Pagina's