Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Voor de 15e achtereenvolgende keer is de Bestuursbokaal uitgereikt. In de categorie PO kwam St. ‘Ieder kind telt’ te Nijverdal als winnaar uit de bus. In de categorie VO trok het COG te Ede aan het langste eind. Van harte gefeliciteerd!

  • Om de samenhang in de regionale ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen en landelijk te monitoren, is de VO-raad op zoek naar een aantal projectleiders residentieel onderwijs. De projectleiders werken zelfstandig binnen één of meer Jeugdzorgplusregio’s. Zij dragen er zorg voor dat de relevante partijen (gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en jeugdbescherming) regionaal om tafel komen en samen plannen maken en deze ontwikkelingen worden gemonitord. Gezamenlijk zorgen zij voor een landelijk beeld. Een stuurgroep met de betrokken ministeries, onderwijsraden en de VNG monitort en begeleidt deze ontwikkeling.

  • Maak je je zorgen over luchtkwaliteit en temperatuur op school? De PO-Raad adviseert schoolbesturen om klaslokalen waar zorgen zijn over het binnenklimaat, toe te rusten met CO2-meters. Met behulp van een CO2-meter kun je de CO2-waarden en temperatuur continu meten. Onderwijspersoneel moet vervolgens goed geïnformeerd worden over hoe zij moeten handelen als de maximumwaarden overschreden worden. 

  • PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, CNV Onderwijs, FvOv hebben de ministers Ingrid van Engelshoven, Arie Slob en Hugo de Jonge in een brief laten weten dat zij het goed vinden dat het openhouden van scholen en onderwijsinstellingen prioriteit heeft. Wel willen zij aandacht vragen voor de bescherming van onderwijspersoneel.

  • Meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen gaan relatief gezien steeds vaker over gedrag van medewerkers. Daarnaast nemen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen onder de 13 toe. Dit zijn enkele conclusies uit de jaarlijkse publicatie van de Inspectie van het Onderwijs over meldingen die worden gedaan bij vertrouwensinspecteurs. De PO-Raad vindt de cijfers zorgelijk en meent dat dit om actie vraagt.

  • Denk langetermijn. Veel van de bijdragen van Tweede Kamerleden tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting kwamen hierop neer: zorg voor een actieplan voor betere onderwijskwaliteit over kabinetsperiodes heen, blijvende aandacht voor het personeelstekort en duurzame investering in schoolgebouwen. Veel rek zat er echter niet in de begroting.

  • Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Protocollen worden zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen. 

  • Scholen hebben een zorgplicht voor een veilige schoolcultuur. Dit is vastgelegd in de Wet veiligheid op school. Uit de evaluatie van deze wet blijkt onder andere dat het aantal leerlingen dat aangeeft gepest te worden, is gedaald.

Pagina's