Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op 23 september jongstleden vond een landelijke bijeenkomst van de veldraadpleging plaats. Bestuurders, schoolleiders, leraren en andere betrokkenen waren bij elkaar gekomen. Deze...

  • De premieverhoging van de pensioenen met 1%-punt gaat per 1 juli 2009 in. Deze verhoging van 1%-punt gaat voor 0,7%-punt naar de werkgever en voor 0,3%-punt naar de werknemer. Tegelijkertijd wordt...

  • Met een brief hebben wij de staatssecretaris geattendeerd op het probleem dat noodzakelijke informatie over de bekostiging van het primair onderwijs niet tijdig beschikbaar komt. Voor een...

  • Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen aanspraak maken op extra financiële ondersteuning voor het opknappen van hun gebouwen. Het gaat dan vooral om het verbeteren van het...

  • De ‘Regeling personele bekostiging PO 2009-2010’ is nog (steeds) niet formeel vastgesteld. Daardoor is het nog niet mogelijk om een begroting te maken met deze nieuwe bedragen. In die nieuwe...

  • In september en oktober 2009 organiseert het Infopunt Passend onderwijs, in opdracht van het regieoverleg waar de PO-Raad in participeert, tien regionale middagconferenties. Het programma duurt...

  • Onlangs heeft het ministerie van OCW een opiniepeiling laten uitvoeren over de Kwaliteitsagenda PO. Uit de peiling blijkt dat de kwaliteitsagenda grote bekendheid geniet in het veld, en dat er over...

  • het ministerie van VROM/WWI heeft subsidie beschikbaar gesteld voor energieneutraal bouwen. Deze subsidieregeling geldt ook voor schoolgebouwen. Deze subsidieregeling is bedoeld om bouwprojecten te...

  • We hebben een nieuw instrument toegevoegd aan de Toolbox: Met behulp van dit instrument is het mogelijk om te toetsen in hoeverre gemeenten het onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de...

  • Op donderdag 8 oktober 2009 organiseert 'Bouwstenen voor sociaal' in Lunteren de Kennismarkt Maatschappelijk vastgoed in de buurt. Het is de derde landelijke bijeenkomst die Bouwstenen voor sociaal...

Pagina's