Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De Vaste Kamercommissie OCW organiseert op 26 mei een rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs. Onderwerp van gesprek zijn onder meer doelstelling en verantwoording van het NPO. De PO-Raad brengt in een brief zijn belangrijkste zienswijzen onder de aandacht van de Kamerleden. ,,Om het NPO tot een succes te maken is een realistischer aanpak met gezamenlijke doelen vereist.” 

  • Sinds afgelopen maart heeft het Algemeen Bestuur van de PO-Raad er twee kersverse leden bij. Een van hen is Astrid Berendsen, voorzitter College van Bestuur bij De Onderwijsspecialisten. Een gesprek over drijfveren, uitdagingen en onbenutte kansen. 

  • Scholen gebruiken steeds vaker softwareapplicaties binnen het bewegingsonderwijs. In deze software kunnen leraren de (sport)resultaten van leerlingen bijhouden. Vaak heeft dit soort software ook de mogelijkheid om gezondheidsgegevens van leerlingen vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan gewicht, lengte, BMI (body mass index) of motorische vaardigheden. Wat is de rol van scholen, sportorganisaties, gemeenten en GGD’en in dit kader? Hoe wordt privacy gewaarborgd? Dat staat beschreven in de Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs. 

  • De beschikkingen voor de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2021-2022 zijn in april naar schoolbesturen gestuurd. De PO-Raad heeft geconstateerd dat de achterstandsscores en dus de beschikbare achterstandsmiddelen fluctueren op schoolniveau ten opzichte van vorig schooljaar (zowel positief als negatief). Mede op verzoek van de PO Raad heeft OCW in samenwerking met CBS een brochure opgesteld over de achterliggende oorzaken van deze fluctuaties. In deze brochure lees je hoe bepaald wordt hoeveel geld een school ontvangt en hoe fluctuaties in de achterstandsscore tot stand komen.

  • Steeds meer scholen werken 'evidence-informed' aan schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad en het NRO recentelijk de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Deze gratis leeromgeving is te vinden op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Op dit platform kunnen bestuurders en andere onderwijsprofessionals ook terecht voor tools, kennis en verhalen uit de praktijk. Vers van de pers is het interview met Angela Horsten, die zich met hart en ziel heeft ingezet om het onderzoeksmatig werken binnen de scholen van SALTO te stimuleren.  

  • Steunpunt Passend Onderwijs, de VO-raad, LAKS en Ouders & Onderwijs zijn op zoek naar voorbeelden van inspraakmogelijkheden die scholen leerlingen bieden binnen passend onderwijs. Ken je of werk je op een school die met leerlingen in gesprek gaat over hun ondersteuningsbehoeftes en die hen laat meepraten over de inrichting van passend onderwijs? Of heb je hier als ouder of leerling ervaring mee? Deel dan jouw voorbeeld.

  • Op 17 mei verscheen de eerste PO-Raad-nieuwsbrief voor HR-professionals. De nieuwsbrief bevat specifieke actualiteiten, achtergrondinformatie en verwijzingen voor mensen die in het primair onderwijs op een HR-functie werken. Het volgende nummer staat gepland voor september 2021. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief daarna elke drie maanden verschijnt.

  • Het ministerie van OCW heeft op 12 mei 2021 nieuwe servicedocumenten gepubliceerd voor schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs. Deze servicedocumenten geven schoolbesturen in het funderend onderwijs handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19 op school.

  • Het kabinet vraagt aan het OMT een advies over het loslaten van de regel dat leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op dinsdag 25 mei maakt het kabinet bekend of het beleid voor de scholen verder versoepeld kan worden.

  • Inhaal- en ondersteuningsprogramma, Extra hulp voor de klas, Aanvullende bekostiging nieuwkomers… op welke extra financiering voor de gevolgen van de coronacrisis kun je op dit moment een beroep doen en waar moet je dan rekening mee houden? We zetten het voor je op een rij.

Pagina's