Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Samenwerkingsverbanden moeten een plan maken om bovenmatige reserves te besteden aan het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen, kondigde minister Arie Slob (Onderwijs) gisteren aan tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW in de Tweede Kamer. Ook diende de PvdA een motie in om de nieuwe coronasneltest met voorrang voor het onderwijs in te zetten, hier heeft de PO-Raad voor gepleit.

  • Op 12 februari werd de startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs door het gelijknamige praktijkplatform georganiseerd. Deze conferentie is een van de activiteiten om scholen in het po, vo en mbo te ondersteunen met het doel het onderwijs inclusiever te maken. Vanuit het praktijkplatform doet het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) een startonderzoek naar scholen in het po en vo die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren.

  • De afgelopen weken bleek uit verschillende berichten in de media dat samenwerkingsverbanden verschillend omgaan met het afgeven van toelaatbaarheidsverklaring voor vso-leerlingen boven de 16 of 18 jaar. Minister Arie Slob (Onderwijs) wees samenwerkingsverbanden er begin dit jaar al op dat vso-leerlingen onderwijs mogen blijven volgen tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 jaar worden.

  • Het ministerie van OCW en onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet schooldossier te melden.

  • In de persconferentie van het kabinet van 13 oktober zijn geen grote wijzigingen aangekondigd voor het onderwijs. Een aantal wijzigingen hebben echter wel gevolgen voor de regels die gelden voor scholen. De PO-Raad gaat weer met alle organisaties in overleg over aanpassingen in de protocollen voor het primair onderwijs. Dat gaat bijvoorbeeld over volwassenen in de school, over volwassenen op het schoolplein en over het gebruik van mondneusmaskers.  Update 21 oktober: Wijzigingen in protocollen doorgevoerd

  • De PO-Raad roept samen met onderwijs- en opvangorganisaties kamerleden op om onderwijs- en kinderopvangpersoneel voorrang te verlenen tot de sneltesten. 

  • Henk Hagoort is voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Windesheim. Volgens hem is samenwerking en krachtenbundeling in het onderwijs hard nodig én vanzelfsprekend. Als onderwijsvernieuwer, koploper en visionair ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor onderwijsbesturen om ict en digitalisering in het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. En dat kan alleen door samen te werken.

  • De website primaironderwijsincijfers.nl is geüpdatet. De grafieken zijn niet alleen aangevuld met actuele data, enkele grafieken hebben ook een nieuwe weergave én er is een nieuw onderdeel toegevoegd: leerlingprognoses. 

  • 2,5 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende leesvaardig om succesvol deel te nemen aan onze samenleving. En aan ons allemaal de opdracht om daar wat aan te doen. Vandaag ontvingen de ministers van onderwijs de Oproep tot een ambitieus leesoffensief. Een initiatief van de Leescoalitie dat met onder meer de PO-Raad is afgestemd. Want alleen samen komen we tot een gestructureerde, doelgerichte aanpak van de leesproblematiek en vergroten we de kansengelijkheid in schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. 

  • De post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen aan extra middelen vrij te maken. Bovendien krijgen scholen langer de tijd het geld van het eerste aanvraagtijdvak te besteden.

Pagina's