Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Voor onze netwerken Bekostiging en Huisvesting zijn data vastgesteld voor het komende schooljaar. Wij nodigen school bestuurders van harte uit om deel te nemen aan  deze netwerken. Klik hieronder...

  • Het informatiepunt Passend onderwijs wil de regionale netwerken Passend onderwijs periodiek informeren over actuele zaken die spelen rond Passend onderwijs. Dit gebeurt via een nieuwsbrief. Klik...

  • De PO-Raad vindt het van belang om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen. Schoolbesturen moeten daarom de ruimte krijgen om samenwerking te zoeken en om budgetten naar...

  • Jaarlijks gaan er ongeveer 185.000 leerlingen van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Veel leerlingen ervaren deze overgang als een grote stap. De PO-Raad, VO-raad, AVS...

  • De bevriezing van de vervangingspools (artikel 18 van het Reglement Vervangingsfonds PO) wordt vanaf schooljaar 2009-2010 opgeheven. Hierdoor kunnen besturen, zelfstandig of samen met andere...

  • Voor de periode na 1 augustus 2010 is een wijziging van de wetgeving van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) voorzien, het wetsvoorstel ‘ontwikkelingskansen door kwaliteit en...

  • Het Vervangingsfonds (VF) kampt met forse problemen met de rechtmatigheid van de uitgaven in verband met de declaraties. Het onderzoek naar de declaraties die steekproefsgewijs plaatsvindt, geeft...

  • In 2009 heeft de PO-Raad zeggenschap gekregen over de besteding van een deel van de middelen bestemd voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs, de zogenoemde SLOA...

  • De PO-Raad nodigt bestuurders uit om op donderdag 17 september met elkaar in gesprek te gaan over goed bestuur. De dag zal in teken staan van het formuleren van principes van goed bestuur. We zijn...

  • Per brief waren de besturen al op de hoogte gebracht van de wijziging van het voorschrift over de jaarverslaggeving voor 2008 resp. 2009, maar nu is ook het voorschrift zelf aangepast. Met name...

Pagina's