Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In het kader van het herstelplan heeft het ABP-bestuur een verhoging van de ABP-premie van in totaal 3%-punt aangekondigd (de herstelpremie). Per 1 juli aanstaande wordt de ABP-premie verhoogd met...

  • Nu de definitieve GPL van het schooljaar 08-09 is vastgesteld is het ook mogelijk de ontwikkeling van de werkgeverslasten (1) over dit schooljaar te volgen. Dat is ook van belang om een duidelijk...

  • De definitieve bekostigingsbedragen voor 08-09 zijn bekend gemaakt. De verhoging bedraagt vrijwel 1%, zodat elk bestuur de inkomsten over dit schooljaar met dit percentage kan verhogen. Dit is...

  • Voor onze netwerken Bekostiging en Huisvesting zijn data vastgesteld voor het komende schooljaar. Wij nodigen school bestuurders van harte uit om deel te nemen aan  deze netwerken. Klik hieronder...

  • Het informatiepunt Passend onderwijs wil de regionale netwerken Passend onderwijs periodiek informeren over actuele zaken die spelen rond Passend onderwijs. Dit gebeurt via een nieuwsbrief. Klik...

  • De PO-Raad vindt het van belang om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen. Schoolbesturen moeten daarom de ruimte krijgen om samenwerking te zoeken en om budgetten naar...

  • Jaarlijks gaan er ongeveer 185.000 leerlingen van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Veel leerlingen ervaren deze overgang als een grote stap. De PO-Raad, VO-raad, AVS...

  • De bevriezing van de vervangingspools (artikel 18 van het Reglement Vervangingsfonds PO) wordt vanaf schooljaar 2009-2010 opgeheven. Hierdoor kunnen besturen, zelfstandig of samen met andere...

  • Voor de periode na 1 augustus 2010 is een wijziging van de wetgeving van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) voorzien, het wetsvoorstel ‘ontwikkelingskansen door kwaliteit en...

  • Het Vervangingsfonds (VF) kampt met forse problemen met de rechtmatigheid van de uitgaven in verband met de declaraties. Het onderzoek naar de declaraties die steekproefsgewijs plaatsvindt, geeft...

Pagina's