Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Onlangs heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de publicatie 'Stem geven aanverankering: over de legitimering van maatschappelijke dienstverlening.' In de verkenning stelt de RMO de...

  • De PO-Raad heeft samen met andere onderwijs-en belangenorganisaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit jaar opnieuw een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring...

  • Uit de OCW-begroting voor 2010 en 2011 blijkt onder andere dat de regering een bezuiniging voor ogen heeft voor het PO op het budget voor bestuur en management. In een persbericht heeft de PO-Raad...

  • De Tweede Kamer hield deze week een rondetafelgesprek over voor- en vroegschoolse educatie. De PO-Raad is voorstander van een zo vroeg mogelijke aanpak van taalachterstanden omdat die later vaak of...

  • Eerdere investeringen van het kabinet in de leraren en in de kwaliteit van het primair onderwijs worden voor een groot deel teniet gedaan. Aldus de PO-Raad over onderwijsbegroting. Bezuinigingen...

  • In het convenant over de functiemix voor het po zijn afspraken gemaakt over de doorstroom naar hogere functies. Wat betekent dit voor het mobiliteitsbeleid? Hoe kan ik een optimale en duurzame...

  • Het wetsontwerp ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ stelt dat de schoolbestuurders onder dezelfde CAO moeten vallen als de leerkrachten en de overige medewerkers. De PO-Raad vindt dat niet zorgvuldig....

  • Tijdens de ‘Week van de Alfabetisering’, die vandaag van start is gegaan, is er wereldwijd aandacht voor het belang van taal, lezen en schrijven. De PO-Raad onderschrijft het grote belang van...

  • Schoolbestuurders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst 'veiligheid in het onderwijs'. Vanaf januari 2010 start een voorlichtingscampagne, gericht op de ondersteuning van...

  • De bepalingen voor de regeling voor extra huisvestingsgeld zijn bekendgemaakt. In juli werd deze regeling aangekondigd. Het betreft geld om bestaande huisvesting te verbeteren. Voor het primair...

Pagina's