Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Onlangs heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden voor besturen die middelen toegekend hebben gekregen voor de versterking van de R&D functie binnen hun bestuur en scholen. De PO-Raad heeft dit...

  • Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om het premiepercentage van de verplicht verzekerden per 1 januari 2010 te wijzigen van 7,68% naar 7,56%. Het premiepercentage van de vrijwillig...

  • Onlangs heeft de PO-Raad een brief gestuurd aan de Directie Primair Onderwijs, met commentaar op de AMvB in verband met de wijziging groeiregeling. In het conceptbesluit wordt niet alleen op de...

  • De achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het akkoord over de verbetering van de arbeidspositie personeel primair onderwijs. Daarmee is het onderhandelaarsakkoord definitief geworden....

  • Over 2008 heeft Hevo bv een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de exploitatie van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Aan het onderzoek hebben 198 basisscholen en 59 vo-scholen...

  • De Amsterdamse schoolbesturen hebben een gezamenlijk persbericht uitgebracht, waarin zij afstand nemen van het feit dat de Amsterdamse wethouder van onderwijs, Lodewijk Asscher, de kwaliteit van de...

  • Vorig jaar is een motie aangenomen bij de begroting 2009 om bekostiging beschikbaar te stellen voor levensbeschouwelijke vorming en godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Daarom is in dit...

  • De PO-Raad heeft zich de afgelopen tijd samen met haar leden verzet tegen de in de begroting van OCW opgenomen bezuiniging van 135 miljoen op de groeiregeling en de normatieve onderbouwing bestuur...

  • De PO-Raad en de VO-raad (Vensters voor Verantwoording) organiseren in samenwerking met het Ministerie van OCW op 11 februari 2010 het evenement Verantwoorden van Klasse(n). De beste jaarverslagen...

  • De voorlichtingsbrochures van Cfi over de programma’s van eisen van de materiële instandhouding van het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn dit jaar eerder dan gewoonlijk...

Pagina's