Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Voorafgaand aan de CAO-onderhandelingen gaat de PO-Raad in gesprek met de leden over de belangrijkste thema’s voor de nieuwe CAO-PO 2010. Hiervoor nodigen wij alle schoolbesturen van harte uit. De...

  • De wijze waarop de extra middelen voor de betaling ‘Intensivering Actieplan/Convenant LeerKracht zijn toegekend is ongebruikelijk. Dat roept daardoor vragen op hoe een en ander in de jaarrekening...

  • De jaarrekeningen van het PO over 2008 zijn door DUO nu allemaal verwerkt. Daardoor is het nu mogelijk de schoolbesturen nader te berichten over de resultaten van deze jaarrekeningen en die brieven...

  • De doorwerking van de Intensivering Convenant LeerKracht heeft uiteraard gevolgen voor de meerjarenbegroting 2010. Het is daarbij niet goed mogelijk om vooruit te lopen op de indexering die nog in...

  • De PO-Raad is verschillende keren benaderd met de vraag of – gelet op de nieuwe regeling beleggen en belenen – besturen hun beleggingsportefeuilles tussentijds zouden moeten herzien. De nieuwe...

  • Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. In 2008 had u recht op premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA...

  • Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. In 2008 had u recht op premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA...

  • Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen heeft de AOb gemeenten erop aangesproken dat niet al het geld dat zij voor onderwijshuisvesting ontvangen ook daaraan wordt uitgegeven. Op de site www...

  • Op dinsdag 26 januari organiseerde de PO-Raad en de WEC-Raad een conferentie als afsluiting van de ledenraadpleging Passend onderwijs die beide raden hebben gehouden. Als opening werden de...

  • Op 2, 3 en 4 februari wordt op veel scholen in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen. In het kader van een proef wordt de toets in de regio’s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen zes weken later...

Pagina's