Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Regelmatig wordt de vraag gesteld of de indexering van de materiële bekostiging wel spoort met die van de prijsindex en waarom die niet wordt gevolgd. Op die vraag gaan we nader in. Voor de...

  • In een brief aan alle schoolbesturen adviseert staatsecretaris Dijksma schoolbesturen om geen (nieuwe) verplichtingen aan te gaan die aangemerkt kunnen worden als uitgaven aan onderwijshuisvesting....

  • De NSA-pilot 'competentiekringen' is van start gegaan. In het kader van deze pilot zijn drietallen gevormd van schoolleiders van verschillende besturen. Deze drietallen gaan de komende twee...

  • Minister Ronald Plasterk heeft op woensdag 13 mei op een speciaal daarvoor georganiseerd congres in Amsterdam de Toolkit Toezicht Onderwijsinstellingen in ontvangt genomen. De Toolkit is op...

  • Centrales voor onderwijspersoneel en PO-Raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. Dit om te verduidelijken hoe de afspraken zijn bedoeld en om...

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten steeds meer moeite doen om vacatures voor schoolleiders te vervullen. Via een stimuleringsbijdrage wil OCW bevorderen dat besturen in de komende...

  • De meeste scholen in het primair onderwijs in Nederland bieden onderwijs van voldoende kwaliteit. De PO-Raad constateert dat daarmee veel leerlingen een goede basis krijgen voor hun verdere...

  • Op maandag 11 mei jl organiseerde de AOb een discussiebijeenkomst over de spaarzin van de schoolbesturen in het PO en VO, onder de titel: Hoe rijk is mijn schoolbestuur? Sinds 2003 publiceert de...

  • Netwerkbureau Kinderopvang heeft onlangs een brochure gepubliceerd over overblijven. De brochure dient als inspiratie bij het opzetten van een goede overblijf. Het geeft richtlijnen en staat vol...

  • De PO-Raad kan nu de Toolbox beschikbaar stellen, die schoolbesturen kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De Toolbox bevat rekenprogramma's die u bijvoorbeeld kunnen helpen bij het maken van...

Pagina's