Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) vinden er met ingang van 1 januari 2020 wijzigingen plaats ten aanzien van de transitievergoeding. Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zullen deze wijzigingen ook van toepassing zijn op het openbaar onderwijs.

  • Een werkgever is in beginsel verplicht om op verzoek van de werknemer een slapend dienstverband te beëindigen, ook als dat betekent dat de wettelijke transitievergoeding dan aan de werknemer betaald moet worden. Dat heeft de Hoge Raad op 8 november 2019 gezegd op de vraag of een ‘slapend dienstverband’ toelaatbaar is. 

  • Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad krijgt veel vragen over de jaarrekeningstechnische consequenties van het akkoord. Er is met name onduidelijkheid met betrekking tot de twee eenmalige uitkeringen in februari 2020, waarvoor de bekostiging al in 2019 op de rekening van schoolbesturen stond.

  • Uit de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis blijkt dat het onderwijs in het eerste half jaar van 2019, na de politie, de beroepsgroep is die de meeste meldingen maakt bij Veilig Thuis. Ondanks het aantal meldingen blijft het onderwijs sector van aandacht als het gaat om het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft namens het kabinet een Kamerbrief gestuurd over de groeistrategie voor Nederland. In deze brief wordt gesproken over een investeringsfonds waarmee het duurzame verdienvermogen van Nederland op lange termijn versterkt wordt. Het funderend onderwijs is een van de zes domeinen uit het investeringsfonds.

  • Minister Slob heeft schoolbesturen uit de G5 uitgenodigd om noodplannen voor het lerarentekort uit te werken. De minister erkent hiermee het lerarentekort op sommige plekken ongenadig hard toeslaat en dat een intensivering van de maatregelen nodig is. De PO-Raad vindt het positief dat er meer aandacht is voor de urgentie van het lerarentekort. Tegelijkertijd constateert zij dat ondanks alle maatregelen de tekorten blijven oplopen en dat een belangrijke structurele maatregel, namelijk het dichten van de salariskloof, niet wordt genoemd.   

  • Alle leerlingen moeten altijd kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een initiatiefwet van GroenLinks en SP die dit moet realiseren. Met deze initiatiefwet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk vastgelegd.

  • Ook in 2020 kan uw bestuur deelnemen aan een bestuurlijke visitatie. De frisse blik van een visitatiecommissie helpt om vraagstukken rond strategie en governance uit te werken en om te zetten in concrete acties.

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn het afgelopen jaar minder voorzichtig gaan begroten waardoor zij meer geld direct aan onderwijs hebben kunnen besteden. Vrijwel al het geld dat zij in 2018 binnenkregen, hebben zij ook uitgegeven en hierdoor zijn de reserves amper gegroeid. Zo blijkt uit de Financiële Staat van het Onderwijs die de Inspectie van het Onderwijs dinsdag publiceerde.

  • Op het prikbord cao-onderhandelingen op mijnporaad vind je alle informatie over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs bij elkaar.

Pagina's