Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse. Het versterken van bestuur en schoolleiding op het...

  • Weet u hoe uw school in 2008 presteerde op gebied van exploitatie? Deelname aan het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen kan u helpen om op deze vraag antwoord te krijgen....

  • Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan...

  • Op 23 september jongstleden vond een landelijke bijeenkomst van de veldraadpleging plaats. Bestuurders, schoolleiders, leraren en andere betrokkenen waren bij elkaar gekomen. Deze...

  • De premieverhoging van de pensioenen met 1%-punt gaat per 1 juli 2009 in. Deze verhoging van 1%-punt gaat voor 0,7%-punt naar de werkgever en voor 0,3%-punt naar de werknemer. Tegelijkertijd wordt...

  • Met een brief hebben wij de staatssecretaris geattendeerd op het probleem dat noodzakelijke informatie over de bekostiging van het primair onderwijs niet tijdig beschikbaar komt. Voor een...

  • Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen aanspraak maken op extra financiële ondersteuning voor het opknappen van hun gebouwen. Het gaat dan vooral om het verbeteren van het...

  • De ‘Regeling personele bekostiging PO 2009-2010’ is nog (steeds) niet formeel vastgesteld. Daardoor is het nog niet mogelijk om een begroting te maken met deze nieuwe bedragen. In die nieuwe...

  • In september en oktober 2009 organiseert het Infopunt Passend onderwijs, in opdracht van het regieoverleg waar de PO-Raad in participeert, tien regionale middagconferenties. Het programma duurt...

  • Onlangs heeft het ministerie van OCW een opiniepeiling laten uitvoeren over de Kwaliteitsagenda PO. Uit de peiling blijkt dat de kwaliteitsagenda grote bekendheid geniet in het veld, en dat er over...

Pagina's