Aanlevering kengetallen verplicht

Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs is verplicht financiële kengetallen aan CFI te leveren (Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, bijlage 3). Dat geldt ook voor de levering van de kengetallen (de baten en lasten per school en bovenschools) over het boekjaar 2008.
In paragraaf 2.3.2 van bijlage 3 staat uitgewerkt welke baten en lasten een bevoegd gezag per school en bovenschools moet leveren. Het bevoegd gezag van een rec (regionaal expertise centrum) en een cd (centrale dienst) levert de gegevens alleen op het niveau van het bevoegd gezag.

Gebruik Efj toepassing
De levering van financiële kengetallen gebeurt naast de door de accountant gecontroleerde jaarrekening gegevens. De gegevens kunt u aanbieden met het leveren van de jaarrekening in het systeem Elektronische financiële jaarverslaggeving (Efj). Een toelichting op het gebruik van Efj voor deze toepassing vindt u in de handleiding Efj (pdf).

Horizontale verantwoording
Bij het aanleveren van de gegevens is het belangrijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van de kengetallen. Het opvragen van baten en lasten per school en bovenschools is bedoeld om horizontale verantwoording mogelijk te maken. Op deze wijze kan een school met andere scholen vergeleken worden op zaken als de lasten voor leermiddelen of schoonmaken. CFI voert plausibiliteitcontroles uit.

Bron: CFI

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën