Aanvraagtermijn Lerarenbeurs verlengd t/m 14 juni

Leraren, ambulant begeleiders of invalkrachten kunnen nog tot en met 14 juni een Lerarenbeurs aanvragen. De aanvraagtermijn is verlengd, omdat er nog beurzen beschikbaar zijn.

De beurs bedraagt maximaal 7.700 euro voor collegegeld, reiskosten en overige studiekosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Wie komen in aanmerking voor de Lerarenbeurs 2013?

1. Leraren

Leraren die een onderwijsbevoegdheid hebben of minimaal een bachelordiploma hebben behaald (leraren in het hbo). Zij moeten in dienst zijn bij een school in Nederland of Caribisch Nederland die door het ministerie van OCW of EZ wordt bekostigd.

2. Leraren die al een opleiding hebben gevolgd met de Lerarenbeurs

Leraren die ooit een korte opleiding met de Lerarenbeurs hebben gevolgd, kunnen opnieuw gebruik maken van de beurs om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Daarvoor is een uitzondering op de regel gemaakt dat elke bevoegde leraar in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs eenmaal in zijn onderwijscarrière gebruik mag maken van de Lerarenbeurs.

3. Ambulante begeleiders

In 2013 komen ook ambulante begeleiders in het (speciaal) onderwijs voor een Lerarenbeurs in aanmerking. Met de beurs kunnen ambulant begeleiders een extra onderwijsbevoegdheid halen of hun deskundigheid vergroten.

4. Invalkrachten

De toelatingseisen voor invalkrachten zijn verruimd. Invalkrachten hebben vaak geen vaste werkgever. Op het moment dat zij de beurs aanvragen moeten zij kunnen aantonen dat:

  • zij als invalkracht op een school werken of
  • dat zij in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag als invalkracht hebben gewerkt.

Waar kan de Lerarenbeurs worden aangevraagd?

De Lerarenbeurs kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl). Hier is tevens informatie te vinden over de voorwaarden.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 24 mei 2013

Nieuwscategorieën