Acties voor concierges

De gezamenlijke onderwijsbonden hebben dit moment aangegrepen om aandacht te vragen voor het gegeven dat scholen te weinig middelen hebben om een conciërge aan te stellen. De PO-Raad begrijpt deze actie maar al te goed. Ook naar onze mening zijn de middelen voor administratie, bestuur en beheer (zgn ABB-middelen) niet voldoende. Ook de vergoedingen voor de materiële bekostiging (MI) schieten al jaren tekort. Rapporten van het ministerie zelf tonen dat onomstotelijk aan. Tot nu toe is voor de politiek een aanpassing van de materiële bekostiging geen prioriteit. Er ligt echter wel een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor een adequate bekostiging.

Regelmatig worden extra middelen beschikbaar gesteld om specifieke knelpunten op te lossen. Dat er de nodige knelpunten zijn die om een oplossing vragen, staat voor de PO-raad buiten kijf. Maar de vraag is hoe. We waren niet gelukkig met de nieuwe regeling voor conciërges (slechts 15 miljoen, voor 1700 conciërges, geoormerkte middelen, niet structureel, waar de schoolbesturen en gemeenten geld bij moeten leggen).

We willen als PO-Raad een meer integrale benadering van dit punt: schoolbesturen in het primair onderwijs moeten naar behoren gefaciliteerd worden voor het werk dat ze geacht worden te doen. Bovendien: als de reguliere vergoedingen op peil worden gebracht, zijn extra middelen minder noodzakelijk. Anderzijds zullen eventuele extra middelen efficiënter werken (geen ‘weglek’ naar de posten onderhoud, verlichting en verwarming, schoonmaak en leermiddelen, die allemaal duurder zijn geworden). Schoolbesturen behouden daarmee bovendien voldoende ruimte om keuzes te maken die past bij de eigen situatie.

Zolang de bekostiging van het primair onderwijs vrijwel volledig is gebaseerd op middelen voor het primair proces, gaat elke kostenstijging (denk aan de energierekening) ten koste van het onderwijs. De PO-Raad gaat dit de komende tijd aan de orde stellen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën