Advies Onderwijsraad 'Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool'

De PO-Raad ziet mogelijkheden voor de toekomst in het advies van de Onderwijsraad 'Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool'. Dit advies roept op tot herbezinning op de wijze waarop voorzieningen voor het jonge kind nu zijn georganiseerd. Dit sluit goed aan bij de voorstellen die in het manifest 'In tien jaar naar de top' van de PO-Raad zijn gepresenteerd en levert argumenten voor een kwaliteitsimpuls in de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van alle jonge kinderen.

In het advies pleit de Onderwijsraad voor een pedagogisch hoogwaardig aanbod voor alle kinderen tussen 3 en 6 jaar. De raad stelt voor alle driejarigen vijf ochtenden te laten spelen en leren in een pedagogisch rijke omgeving onder verantwoordelijkheid van de basisschool en onder leiding van goed opgeleid personeel.

De PO-Raad is van mening dat dit alleen uitvoerbaar is wanneer besturen daarvoor voldoende gefaciliteerd worden. In het advies wordt gesteld dat de structurele extra kosten voor de overheid relatief beperkt zijn (100-200 miljoen euro). Dat is volgens de PO-Raad niet reëel. Daarnaast is er als het om uitbreiding of aanpassing van de huisvesting gaat, eenmalig 400-500 miljoen euro nodig.

De Onderwijsraad pleit voor een specialisatie voor jongere (3-8) en oudere kinderen (6-12 ) op de Pabo. De PO-Raad is van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de brede bevoegdheid van leraren. Wel is de PO-Raad van mening dat er een professionaliseringsimpuls nodig is voor het personeel. Ook dit wordt benoemd in het manifest 'In tien jaar naar de top'.

Leidend voor de PO-Raad is het belang van kinderen en ouders. Vanuit een gedeelde visie op wat wij als samenleving voor hebben met kinderen zal het onderwijs samen met de kinderopvang, de peuterspeelzaal, cultuur en sport een samenhangend en integraal aanbod moeten worden gerealiseerd. De voorschool moet daarbij naadloos aansluiten bij de basisschool. De contouren zijn hiervoor neergelegd in het rapport van de Taskforce Kinderopvang en Onderwijs.

Het volledige advies van de Onderwijsraad kunt u hier lezen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën