Advies PO-Raad aan leden over bezuiniging bestuur & management

De PO-Raad heeft zich de afgelopen tijd samen met haar leden verzet tegen de in de begroting van OCW opgenomen bezuiniging van 135 miljoen op de groeiregeling en de normatieve onderbouwing bestuur&management.

Dit heeft ertoe geleid dat bij de behandeling van de OCW-begroting voor 2010 in de Tweede Kamer stevig over dit onderwerp is gediscussieerd. Er zijn moties ingediend waarin het kabinet wordt gevraagd om af te zien van de bezuiniging van structureel € 90 mln op bestuur en management.

Het debat in de Tweede Kamer heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om een bezuiniging op de lumpsum en dat het aan de schoolbesturen zélf is om invulling te geven aan de bezuiniging. De staatssecretaris heeft dat volmondig toegegeven. Ook is duidelijk gemaakt dat de bezuiniging op gespannen voet staat met de aanbeveling in het rapport van de Commissie Don om de financiële functie te versterken. Ook is door de Kamer verwoord dat de bezuiniging in strijd is met de motie Hamer die is aangenomen bij de algemene beschouwingen. Al met al was een groot deel van de Kamer erg ongelukkig met de bezuiniging. Ondanks deze steun vanuit de Tweede Kamer zijn deze moties bij de stemming op dinsdag 17 november verworpen.

Dat roept de vraag wat er nu verder gebeurt.
De PO-Raad zal niet aflaten te benadrukken dat voor het bereiken ambitie voor het onderwijs die spreekt uit de aangenomen motie Hamer, voldoende middelen voor het onderwijs noodzakelijk zijn;
Ook zal de PO-Raad in overleggen met OCW blijven wijzen op de consequenties van de bezuinigingen op de lumpsum;
Dat geldt in het bijzonder voor alle dossiers waarin extra inspanningen van schoolbesturen en scholen wordt gevraagd.

Wij zijn aan onze stand verplicht om te zoeken naar oplossingen voor deze bezuiniging die zo min mogelijk ’schade’ opleveren voor de kinderen voor wie wij onderwijs verzorgen op onze scholen.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij als politicus de opdracht heeft om te adviseren waarop binnen de uitgaven van de schoolorganisaties kan worden bezuinigd, wat haar betreft op de uitgaven voor bestuur en management.

Wij adviseren u te komen tot een begroting voor 2010 en de jaren daarna waarin tot uitdrukking komt op welke manier het schoolbestuur denkt dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan het onderwijs en de werkgelegenheid optimaal gehandhaafd blijft. Daarbij is het advies van de medezeggenschap over de begroting van groot belang voor het verkrijgen van voldoende draagvlak. We delen immers de ambitie van goed onderwijs voor ieder kind.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën