Afscheid op niveau van Bé Keizer

Op vrijdag 12 juni 2010 heeft Bé Keizer officieel afscheid genomen van de VOS/ABB en de PO-Raad. Na afloop kreeg hij een staande ovatie van de met ongeveer 140 mensen gevulde zaal.

Symposium
Op zijn eigen verzoek werd het afscheid luister bijgezet met een stevig inhoudelijk symposium. Dit symposium (georganiseerd door de PO-Raad en de VOS/ABB) had als titel meegekregen 'Een vermogen om lief te hebben'. Deze titel was bedoeld als een knipoog naar de vele discussies die plaatsvonden en vinden over de financiële reserves in het onderwijs.

Individuele situatie
Als eerste was professor Henk Don bereid gevonden een bijdrage te leveren. De voorzitter van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen stond op de eerste plaats nadrukkelijk stil bij het feit dat de individuele situatie moet worden bekeken, bij de beantwoording van de vraag of een schoolbestuur over (te) veel reserves beschikt. De signaleringsgrenzen zoals de door de commissie geïntroduceerde kapitalisatiefactor zijn daarbij slechts een hulpmiddel. Op de tweede plaats benadrukte hij dat een vermogen geen doel op zich is maar een middel dat moet worden gebruikt voor het onderwijsproces. De heer Don sloot af met een paar adviezen aan de aanwezigen:

  • Laat je niet intimideren door deskundigen
  • Denk zelf mee over het financieel beleid
  • Geld lenen kost geld!
  • Maak je geen slaaf van kengetallen
  • Wees niet overdreven voorzichtig
  • Maak meerjarenbegroting en een risicoanalyse in overleg met stakeholders

 

Conservatief begroten
Vervolgens ging Harry Swarts van het ministerie van OCW in op de evaluatie van de lumpsumbekostiging. De conclusie is volgens hem dat de invoering goed is verlopen. De vraag of met de invoering van de Lumpsum ook meer beleidsruimte ontstaan is kon niet met een volmondig ja worden beantwoord. In de praktijk blijkt er nog sprake van betrekkelijk kleine veranderingen. Kijkend naar de schoolbesturen blijkt uit het onderzoek dat de nadruk teveel ligt op het voorkomen van overschrijdingen. Dit komt doordat schoolbesturen veelal conservatief begroten en er vaak sprake is van geen of gebrekkige meerjarenbegroting

De omslag van eenjarig naar meerjarig begroten en van instrumenteel werken naar beleid moet voor een belangrijk deel nog worden gemaakt. Harry Swarts meldde voorts dat er steeds meer besturen in de financiële problemen lijken te komen. De conclusie was dan ook dat nu gezond zijn nog geen garantie is voor de nabije toekomst.

Manifest PO-Raad
Als derde voerde Simone Walvisch (bestuurder van de PO-Raad) het woord. Zij ging met name in op het onlangs door de PO-Raad gepubliceerde manifest “In 10 jaar naar de top”. Toch was ook in haar presentatie het woord vermogen de verbindende factor. Zij gebruikte het “vermogen”in 4 verschillende betekenissen.

  1. De ‘power’ hebben om je werk goed te doen
  2. De “gelegenheid krijgen” om je werk goed te doen
  3. Vermogen hebben: “het geld” om te investeren
  4. In “staat zijn” om je werk goed te doen (professionaliteit)

Simone Walvisch pleitte in haar betoog voor een gezamenlijke verantwoording van de sector naar de politiek en andere stakeholders. Daarbij hoort een transparante verantwoording, die volgens haar de graadmeter is voor de volwassenheid van de sector. Verder is de ontwikkeling van een instrument: voor het benchmarken, het ontwikkelen van voldoende bestuurlijke kracht en de code goed bestuur cruciaal.

Zij sloot af met de opmerking dat om dit waar te kunnen maken er wel 2 partijen nodig zijn. Naast de PO-Raad is dat dan vooral de rijksoverheid.

Een vermogen om lief te hebben
Bé Keizer sloot het symposium af met als centrale vraag ‘Waar doen we het allemaal voor?’. Hij ging daarbij uitgebreid in op de voorgestelde bezuinigingen op passend onderwijs, waarbij hij de nadruk legde op de drastische bezuinigingsplannen die in enkele partijprogramma’s zijn opgenomen. Ook ging hij in op de soms ongenuanceerde wijze waarop het bestuur en management negatief wordt neergezet. Keizer stelde overigens ook vast dat het nog lang niet altijd “deugt” bij scholen en schoolbesturen. Zo is volgens hem de deskundigheid op het terrein van financieel beleid nog maar pover ontwikkeld en er is nog een lange weg te gaan.

Na afloop kregen alle aanwezigen het boek ‘Een vermogen om lief te hebben’, waarin Keizer met financieel deskundige (en nieuwe PO-Raad medewerker) Reinier Goedhart zijn visie en een toelichting geeft op het rapport van de commissie-Don. Na afloop van het symposium, kon op een drukbezochte receptie afscheid van Be Keizer genomen worden . Overigens zal Bé bij de PO-Raad nog betrokken blijven bij een aantal specifieke dossiers.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën