Algemeen Bestuur PO-Raad stemt in met Nationaal Onderwijsakkoord

Het Algemeen Bestuur van de PO-Raad heeft op 8 oktober ingestemd met het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). De vereniging vindt het akkoord een goede stap in de goede richting, nog geen eindstation. Er bestaan ook enkele zorg- en aandachtspunten, die bij de uitvoering van de afspraken aan de orde zullen komen.

De afspraken geven het primair onderwijs vooral iets meer financiële ruimte, constateert de PO-Raad. Leraren gaan jaarlijks weer meer verdienen. De nullijn voor het onderwijs is van tafel, waardoor de lonen vanaf 2015 meestijgen met de inflatie. Daarnaast krijgen primair en voortgezet onderwijs samen 150 miljoen euro zodat werkgelegenheid in het onderwijs behouden blijft. De werkloosheidslasten worden beperkt. Het akkoord benoemt een aantal voor de sector belangrijke thema's, zoals de aantrekkelijkheid van het onderwijsvak, de werkdruk van leerkrachten en de versterking van de bestuurlijke kwaliteit.

De komende tijd werkt de vereniging aan een sectoraal bestuursakkoord met het ministerie van OCW en een nieuwe cao met vakorganisaties. Daarin zullen de afspraken van het Onderwijsakkoord worden uitgewerkt.

In september sloot het kabinet een principeakkoord met de Stichting van het Onderwijs, waarin ook de PO-Raad is vertegenwoordigd. De afspraken zijn in de afgelopen weken besproken met de leden, onder meer in vijf regionale bijeenkomsten. Het Algemeen Bestuur heeft nu namens de leden ingestemd met het bereikte resultaat.

Ruimte

Tijdens de verschillende bijeenkomsten bleek dat de leden op hoofdlijnen tevreden zijn over de afspraken. Dankzij het akkoord komt er ruimte voor loonontwikkeling in 2014 en voor het behoud van jonge leraren. Daarnaast gaat de BAPO plaats maken voor een moderne seniorenregeling en wordt iets gedaan tegen de almaar stijgende werkgeverslasten. Het onderwijs wordt, mede dankzij het akkoord, ontzien in de extra 6 miljard bezuinigingen van dit kabinet. De leden van de PO-Raad zijn daarover te spreken, zo bleek tijdens de bijeenkomsten.

Het sluiten van een Nationaal Onderwijsakkoord is een belangrijke voorwaarde om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven, constateert het bestuur van de PO-Raad. Het akkoord is een eerste stap ten aanzien van een aantal relevante onderwerpen, maar nog lang geen eindstation. De afspraken zijn noodzakelijk voor extra investeringen in de professionaliteit van het onderwijspersoneel. Daarnaast is afgesproken dat de administratieve rompslomp voor het hele onderwijs afneemt. Uiteraard moet een belangrijk deel van de afspraken nog wel nader worden ingevuld.

Zorg

Er zijn ook punten van zorg. Het Onderwijsakkoord neemt druk op de financiën niet volledig weg. De schoolbesturen hebben benadrukt dat het belangrijk is dat ze voldoende ruimte houden om hun werk op hun manier te kunnen doen.

De Stichting van het Onderwijs heeft zich aangesloten bij de ambitie van het kabinet om het Nederlandse onderwijs tot de top vijf van de wereld te laten behoren, maar heeft daarbij ook aangetekend dat het niet mag blijven bij mooie woorden en papieren ambities. De PO-Raad streeft hierbij naar een hoge kwaliteit in brede zin.

In het primair onderwijs geldt: De ambities zijn groot, de financiële middelen beperkt. De PO-Raad betreurt het dat enkele vakorganisaties zich niet achter het akkoord hebben geschaard. Juist nu is het belangrijk dat het gesprek tussen alle betrokkenen wordt voortgezet om tot goede afspraken te komen.

Cao en BAPO

Aan de cao-tafel vullen de werkgevers en werknemers in het onderwijs de modernisering van arbeidsvoorwaarden verder in. In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er een nieuwe seniorenregeling komt in plaats van de huidige BAPO-regeling. Uitgangspunt daarbij is dat onderwijspersoneel vanaf de eerste aanstelling tot aan de pensionering optimaal blijft deelnemen in het onderwijsproces.

Worden de afspraken uit het akkoord voor 1 juni 2014 in de nieuwe cao’s opgenomen, dan krijgen primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 34 miljoen euro extra.

Stap

De PO-Raad beseft dat het Nationaal Onderwijsakkoord een stap is op een langere weg naar verdere verbeteringen in het primair onderwijs. De PO-Raad levert de komende tijd graag haar bijdrage aan afspraken om de kwaliteit van het onderwijs verder te versterken.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 31 oktober 2013

Nieuwscategorieën