ALV stemt in met convenant privacy en ontwikkelen visitatiestelsel

Het is vanzelfsprekend dat er een Inspectie van het Onderwijs is die toeziet op de kwaliteit. Maar het is niet haar taak om te beoordelen of een school ‘goed’ of ‘excellent’ is. De sector kan dit zelf oppakken. Als schoolbesturen op inzichtelijke en transparante manier kunnen laten zien dat hun kwaliteit op orde is, kan de Inspectie ook meer afstand houden. De Inspectie is er om die kwaliteit te waarborgen en breed naar de kwaliteit van het onderwijs te kijken.

Zo luidt op hoofdlijnen het standpunt van de PO-Raad over het toezicht van de toekomst waarmee de Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag instemde.

Dit standpunt zal de PO-Raad uitdragen in de landelijke discussie die hierover gaande is. Onlangs publiceerde de PO-Raad met de Algemene Vereniging van Schoolleiders de resultaten van hun ledenpeiling over dit thema. Ook daaruit bleek dat schoolbesturen en schoolleiders vinden dat wanneer hun zelfevaluatie op orde is, de Inspectie meer pas op de plaats kan maken.

Visitatiestelsel

De ALV ging daarnaast akkoord met plannen voor de uitwerking van een visitatiestelsel voor besturen. Zo’n stelsel draagt bij aan de professionalisering van het bestuurlijk handelen in de sector. Een van de plannen is om via een nieuw te vormen Bestuursvenster in Vensters PO, zichtbaar te maken dat een schoolbestuur zich via een door de sector vastgestelde systematiek heeft laten visiteren. Besloten werd ook dat deelname aan visitaties door besturen voorlopig vrijwillig is en dat de visitaties zelf gericht horen te zijn op de cyclus van kwaliteitszorg in alle lagen binnen de organisatie doorlopen wordt.

De zaal discussieerde uitgebreid over het doel van het stelsel. Is die er om de sector te ontwikkelen of moet het een stelsel zijn waarmee besturen verantwoording kunnen afleggen over hun kwaliteit? De ALV heeft besloten voorlopig de nadruk te leggen op ontwikkeling. In een volgende ALV zal hierover worden doorgepraat.

Aandacht was er ook voor de Monitorcommissie Goed bestuur. Die gaat monitoren of hoe het ervoor staat met de professionalisering van besturen in de sector, of besturen de Code Goed bestuur naleven en of de Code op onderdelen moet worden aangepast. Onderwerp van gesprek is nu hóe de commissie moet monitoren, legde voorzitter van de commissie Peter van Lieshout uit.

Convenant privacy

Akkoord ging de ALV ook met het Convenant privacy dat PO-Raad, VO-Raad met aanbieders van digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen hebben gesloten. In dit convenant hebben zij samen afspraken gemaakt over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan. Met het bijbehorende Model Bewerkersovereenkomst kunnen scholen en de PO-Raad en VO-raad goede afspraken maken met uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen. Dit is erg belangrijk omdat scholen steeds meer digitale leermiddelen en systemen gebruiken.

De ALV oordeelde dat het convenant een goede basis is. Daarbij gaf ze de PO-Raad de opdracht om de ingewikkelde privacyregels nog meer in Jip- en-Janneketaal aan besturen uit te leggen, zodat zij beter weten hoe ze privacy goed kunnen borgen. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, zegde toe hiervoor een werkgroep op te richten.

Salaris toezichthouders en Jaarverslag

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 konden ook rekenen op goedkeuring. Een opgemaakte versie komt binnenkort ook voor de website beschikbaar. De PO-Raad gaat tot slot een moreel appèl doen op leden van Raden van Toezicht om ondanks de Wet Normering Topinkomens 2 geen veel hoger salaris te eisen. Door de wet stijgt het maximum van de salarissen opeens flink. De PO-Raad vreest voor een ‘prijsopdrijvend’ effect van deze wet en flink stijgende lasten voor schoolbesturen, zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad. Overigens blijkt tot nu toe uit monitoring dat de vergoedingen voor leden van Raden van Toezicht in het PO zeker niet hoog zijn.  

De volgende ALV is op 26 november 2015 in de ochtend.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 juni 2015

Nieuwscategorieën