Analyse werkgeverslasten 2008-2009

Nu de definitieve GPL van het schooljaar 08-09 is vastgesteld is het ook mogelijk de ontwikkeling van de werkgeverslasten (1) over dit schooljaar te volgen. Dat is ook van belang om een duidelijk startpunt te hebben voor het komende schooljaar 2009-2010. De ontwikkeling van de werkgeverslasten voor dat schooljaar kan worden geanalyseerd zodra de gedetailleerde ontwikkeling van de GPL 09-10 bekend wordt gemaakt.

De ontwikkeling van de werkgeverslasten is met name belangrijk met het oog op het maken van de meerjarenbegroting. De loonkosten vormen het overgrote deel van de begroting en daardoor is een nauwkeurige raming van de loonkosten wezenlijk. De salarisschalen geven het brutoloon aan, maar dan zijn er dus nog tal van loonkosten als uitkeringen, toelagen, premies en dergelijke die mede de totale loonlasten bepalen. Als het kengetal bekend is waarmee het brutosalaris gemiddeld verhoogd moet worden, is de raming van de loonkosten daardoor een stuk eenvoudiger. Hierna wordt beknopt aangegeven wat de uitkomst van de werkgeverslasten zijn op basis van de nu definitieve GPL over 08-09. Een uitvoeriger uiteenzetting is als bijlage bij dit artikel opgenomen.

Ontwikkeling werkgeverslasten 2008-2009
Voor het bepalen van de werkgeverslasten volgen we de ontwikkelingen zoals die plaats vinden en die doorwerken in de 5 maanden van 2008 en de 7 maanden van 2009. De werkgeverslasten zijn bepaald t.o.v. het salarisniveau van 1 augustus 2008.

De ontwikkeling vanaf 2004 is in onderstaande grafiek tot en met 08-09 weergegeven:


 

Index loonkosten 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
WG-lasten 46,25% 47,17% 47,93% 50,30% 51,75%

 

 

In de instrumenten in de Toolbox zullen we nu als percentage WG-lasten 51,8% opnemen als de weergave van de gemiddelde werkgeverslasten voor 08-09.
Zoals wel vaker gemeld, adviseren we om zo enigszins mogelijk zelf het percentage van de WG-lasten te berekenen die voor de eigen organisatie van toepassing is.

Inkorting schalen
De inkorting van de schalen per 1 januari 2009 is in de bekostiging meegenomen als een verhoging van de GPL. In feite verkrijgen we per 1 januari 2009 nieuwe salarisschalen door de inkorting en zou het percentage WG-lasten afgezet moeten worden t.o.v. de afzonderlijke salarisniveaus. Om de problematiek te voorkomen dat voor het maken van de meerjarenbegrotingen zowel met de salaristabel tot 1 januari 2009 als met de tabel na 1 januari 2009 moet worden gerekend, kan het inkorten van de salaristabel ook benaderd worden als het ontstaan van een extra WG-last t.o.v. de salaristabel van de salaristabel van augustus 2008. Op die wijze kan dus een boel extra (en onnodig) rekenwerk achterwege blijven.

Het advies was en is daarom om uit te gaan van de berekening van de WG-lasten t.o.v. het salarisniveau per 1 augustus 2008 en de inkorting van de schalen te behandelen als een verhoging van de WG-lasten. Voor de instrumenten in de Toolbox die met het maken van meerjarenbegrotingen te maken hebben is in elk geval de benadering gekozen om met één salaristabel te werken. Deze werkwijze zal volgend jaar in principe ook gehanteerd worden, maar dan ten opzichte van de salaristabel die geldt per 1 januari 2010.

Toeslag schoolleider
Zoals bekend is in het actieplan LeerKracht opgenomen dat in de bekostiging uitgegaan wordt van een toeslag van 275 euro per maand per fte voor elke directeur (aan een school) met schaal DA t/m DCuitloop vanaf 1 januari 2009.

In de bekostiging is daartoe een bedrag opgenomen van € 3.091 als extra toevoeging aan de eerste directietoeslag in de bekostiging. Deze toekenning wordt dus in het geheel niet verwerkt in de GPL als zodanig. In het voorgaande is het ook niet verwerkt als een onderdeel van de berekening van de WG-lasten. In feite zou dat wel moeten gebeuren zoals dat ook gebeurt met andere toelagen. Daarom is het wel opgenomen.

Berekening leert dat het overeenkomt met een WG-last van 0,32% op jaarbasis (0,49% vanaf 1 januari 2009). Samen met de eerdere stijging van de WG-lasten komen we uit op een stijging van 1,45%. De totale stijging is aanzienlijk en wordt dus vooral veroorzaakt door de maatregelen uit het actieplan LeerKracht.

Verhoudingstabel in het FPE-model
In het FPE-model worden de kosten van functies omgerekend naar de standaardeenheid LA voor de basisschool en LB voor de SBO en de school voor (V)SO. Een lastige omrekening leert dat deze omrekening betekent dat de directiefuncties DA t/m DCuit in de verhoudingstabel verhoogd worden met 0,04 t.o.v. LA en met 0,03 of 0,04 t.o.v. LB.
De aandacht wordt nog gevraagd voor de afspraak in het actieplan LeerKracht dat deze toelage bedoeld is voor de directeur van de school zodat degenen op directiefuncties die geen directeur van een school zijn niet in aanmerking komen. Directiefuncties op een bestuurskantoor bijvoorbeeld doen niet mee. Daarom is de FPE-tabel voor het sommatiemodel niet aangepast.

Een uitgebreidere versie van dit artikel kunt u hier downloaden (pdf)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

 

(1) We spreken hier over werkgeverslasten bij gebrek aan een betere term. Bedoeld wordt het percentage op het brutoloon dat samen alle loonkosten weergeeft. Daarin zitten dus ook de componenten vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën