Analyse werkgeverslasten 2009-2010

Nu de ontwikkeling van de GPL 09-10 bekend is, is het mogelijk de ontwikkeling van de werkgeverslasten voor het komende schooljaar te ramen. Vertrekpunt daarbij is de definitieve GPL 08-09 en de daarmee samenhangende werkgeverslasten (zie daarover het bericht van 18 juni 2009).

Ontwikkeling werkgeverslasten 2009-2010
Voor het bepalen van de werkgeverslasten volgen we de ontwikkelingen zoals die plaats vinden en die doorwerken in de 5 maanden van 2009 en de 7 maanden van 2010.

De werkgeverslasten worden in eerste instantie bepaald ten opzichte van het salarisniveau zoals dat is vastgesteld voor 1 augustus 2008. De inkorting van de salarisschalen per 1 januari 2009 en per 1 januari 2010 betekent in feite een verandering van de schalen en de salarissen. Daarop komen we na de bepaling ten opzichte van de schalen per 1 augustus 2008 nog uitvoerig terug. Ook hebben we te maken met de specifieke toeslag voor directeuren vanaf 1 januari 2009 die niet in de GPL als zodanig is verwerkt. Ook daarop komen we nog terug.

Klik hier voor de tabel Ontwikkeling WG-lasten >>

Belangrijk bij deze berekening van de ontwikkeling van de werkgeverslasten is, dat de berekening is gebaseerd op de salaristabellen per 1 augustus 2008. Daardoor is het effect van de inkorting van de schalen verwerkt als een verzwaring van de werkgeverslasten. Dat is bewust gebeurd met het oog op een zo eenvoudig mogelijke raming van de meerjarenbegroting. Voor de komende meerjarenbegrotingen is het echter beter en ook goed mogelijk uit te gaan van de salaristabellen zoals die per 1 januari 2010 gelden, met dan dus opnieuw een inkorting van de lerarenschalen (van 17 naar 16 regels). Dat leidt tot een verlaging van de WG-lasten van ongeveer 0,9% terwijl door de ingangsdatum van de inkorting van de schalen per 1 januari 2010 het lagere effect dan ongeveer 1,1% bedraagt.

De uitkomst is dan een WG-last:

  • voor 2009-2010 van 51,20%
  • voor 2010-2011 van 51,43%

 

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de werkgeverslasten weergegeven waarbij het schooljaar 2009-2010 twee keer is opgenomen vanwege de trendbreuk per 1 januari 2010. De eerste keer betreft het de WG-lasten ten opzichte van de salaristabel 1 augustus 2008, de tweede keer ten opzichte van de salaristabel 1 januari 2010. Het structurele effect van de inkorting van de schalen per 1 januari 2010 voor de WG-lasten wordt dan zichtbaar in het schooljaar 2010-2011 naar de huidige gegevens van 1 januari 2010.

 

 

Het probleem dat voor en na 1 januari 2010 met verschillende schalen gewerkt zou moeten worden voor het maken van een meerjarenbegroting wordt dus ondervangen door de geringe verlaging van de WG-lasten in het gehele schooljaar 09-10.

Op die wijze kan dus een boel extra (en onnodig) rekenwerk achterwege blijven.

In de instrumenten in de Toolbox zullen we als percentage WG-lasten 51,2% opnemen als de weergave van de gemiddelde werkgeverslasten voor 09-10 en 51,4% voor 10-11.

Zoals wel vaker gemeld, adviseren we om zo enigszins mogelijk zelf het percentage van de WG-lasten te berekenen die voor de eigen organisatie van toepassing is.

Klik hier voor de uitgebreide versie van dit bericht >>

Voor nadere info:
Bé Keizer, 06-22939674 of e-mail: b.keizer@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën