Arbeidsmarktanalyse PO: Grote regionale verschillen

Het primair onderwijs wordt de komende jaren geconfronteerd met krimp van de leerlingaantallen, al zijn er grote regionale verschillen. Sommige kernen hebben straks zo weinig leerlingen dat de scholen onder de opheffingsnorm kunnen komen. In veel grote steden zal het leerlingenaantal de komende jaren juist groeien. Door deze demografische ontwikkelingen zullen bepaalde regio’s te maken krijgen met tekorten, terwijl andere regio’s kampen met overschotten op de arbeidsmarkt. Landelijk worden per saldo tekorten verwacht aan leraren en schoolleiders. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse die het SBO voor de sectortafel primair onderwijs heeft laten uitvoeren. De analyse is gedaan door het CAOP.

Ook blijkt uit de analyse dat in het po de laatste jaren meer aandacht is voor de ontwikkeling en professionalisering van zittend onderwijspersoneel. Scholing en professionalisering zijn belangrijke instrumenten om leraren te behouden voor het onderwijs.

In de arbeidsmarktanalyse 2011 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een overzicht van de beleidsontwikkelingen in de sector, met de nodige aandacht voor aspecten van professionalisering.
  • Kwantitatieve tekorten, de huidige vacaturegraad, werkgelegenheid en de uitstroom van onderwijspersoneel.
  • Verwachtingen voor de toekomst: nieuwe arbeidsramingen, regionale leerlingenramingen en ontwikkelingen bij de lerarenopleidingen.
  • Kwaliteit van arbeid (tevredenheid, werkdruk, ziekteverzuim, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid).


Op basis van de gesignaleerde knelpunten zijn aanbevelingen opgesteld, die zijn gegroepeerd in vijf oplossingsrichtingen.

Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2011 >> 
Naar onderwijsarbeidsmarkt.nl >>

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën