Asbestinventarisatie: Sectorraden, VNG en Rijk trekken gezamenlijk op

In reactie op berichtgeving in de media over asbest op scholen heeft er een Kamerdebat plaatsgevonden waar (sterk) werd aangedrongen om op zo kort mogelijke termijn ervoor te zorgen dat van alle scholen waarvoor dat noodzakelijk is een inventarisatie aanwezig is. De PO-Raad vindt het belangrijk dat van alle scholen een asbestinventarisatie is/wordt gemaakt. Daarom heeft de PO-Raad met de VNG, de VO-raad en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt gezamenlijk op te trekken.

De VNG zal gemeenten adviseren om in contact te treden met hun schoolbesturen. De PO-Raad zal schoolbesturen dan ook adviseren om – voor zover dat nog niet gedaan is - de situatie in alle schoolgebouwen nauwkeurig in kaart te brengen en de asbestsituatie in hun gebouwen op een centraal punt aan te melden.

Ondersteuning van het ministerie van I&M
De gemaakte afspraken zullen we in de komende periode verder uitwerken. Het ministerie van I&M zal dat zoveel mogelijk ondersteunen door de informatie en expertise op het gebied van (aanbesteding van) asbestinventarisaties ter beschikking te stellen via een voorlichtingstraject en via de Helpdesk bij Kenniscentrum Infomil. Zo zullen handvatten worden geboden aan de opdrachtgever met uitleg over de voorwaarden, richtlijnen en kwaliteitseisen waaraan een goede asbestinventarisatie moet voldoen, inclusief de risico-inschatting naar aanleiding van deze resultaten op basis waarvan de handelwijze wordt bepaald voor het traject van asbestverwijdering.

Geen aanleiding voor directe actie
Hoewel asbest in potentie gevaarlijk is, is er geen aanleiding nu op stel en sprong inventarisaties uit te voeren. Ongetwijfeld zullen adviesbureaus u in de komende tijd benaderen om inventarisaties uit te voeren. Wij adviseren schoolbesturen op dit moment daarop niet in te gaan en nadere informatie af te wachten, tenzij er een concrete aanleiding is waardoor inventarisatie niet kan worden uitgesteld. De verwachting is dat voor de zomervakantie één en ander concreet aan gemeenten en schoolbesturen kan worden gemeld.

Achtergrond
Schoolbesturen zijn als werkgever en in de meeste gevallen als eigenaar van de gebouwen, verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van personeel en leerlingen. In de RIE (risico-inventarisatie en- evaluatie) moet ook worden aangegeven of er een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. Het is daarom belangrijk dat besturen en schooldirecteuren op de hoogte zijn van de eventuele aanwezigheid van asbest. Dat is ook belangrijk wanneer onderhoudswerkzaamheden aan een school worden uitgevoerd. Door personele wisselingen, gemeentelijke fusies en schoolbestuurlijke fusies is echter lang niet altijd meer bekend of een inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden. Gebouwen vanaf dat moment zijn dan ook niet “asbestverdacht”. Meer weten over asbest? Klik hier

Klik hier voor de brief van staatsecretaris Atsma aan de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën