Basisvoorziening voor álle kinderen nog ver weg

Het kabinet blijft kinderopvang zien als een arbeidsmarktinstrument en schuift de discussie over het belang van meer investeren in jonge kinderen terzijde. In een debat over kinderopvang afgelopen woensdag in de Tweede Kamer, ging minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) niet in op de roep uit het veld en de Kamer om zich uit te spreken over een ontwikkelrecht en basisvoorziening voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar.

De PO-Raad is groot voorstander van het mogelijk maken van één basisvoorziening voor alle kinderen vanaf 2.5 jaar omdat dat van belang is voor hun ontwikkeling en verdere schoolloopbaan in het basisonderwijs. De zogenoemde peuterplannen van minister Asscher en staatssecretaris Dekker gaan onvoldoende uit van het feit dat alle kinderen profiteren van vroege ontwikkelingsstimulering, vindt ze.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de PO-Raad daarom al eerder opgeroepen tot een fundamenteel debat over het investeren in jonge kinderen. De opvang van jonge kinderen moet niet alleen een arbeidsmarktinstrument zijn maar een basisvoorziening voor álle kinderen.

SP, D66, PvdA, CDA en GroenLinks vinden het belangrijk om (op termijn) toe te werken naar een ontwikkelrecht voor alle jonge kinderen, zeiden zij in het debat. Zij vroegen de minister om een lange termijnvisie en bijbehorend (bekostigings)beleid op kinderopvang waarmee stabiele, betrouwbare en kwalitatief goede kinderopvang mogelijk is. De VVD zette vooral in op kwaliteitsverhoging van de kinderopvang en een omslag die dat vraagt van de toezichthouder.

De Kamer vervolgt het debat op 1 oktober.

Koplopers uit het veld

In de ochtend was de PO-Raad aanwezig bij de kick-off van het project ‘Kindcentra2020: ontwikkel de toekomst’. Ook daar werd de noodzaak tot een maatschappelijk en politiek debat over het stelsel en de noodzaak tot een langetermijnvisie van de overheid op de ontwikkeling van jonge kinderen duidelijk naar voren gebracht. In het project Kindcentra 2020 hebben bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs en wethouders zich verenigd en – samen met het Kinderopvangfonds - gezamenlijk een nieuwe visie op kindontwikkeling geformuleerd. Hun doel: komen tot kindcentra waarin kinderen maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Het huidige stelsel van voorzieningen voor kinderen is daarvoor niet optimaal. Meer informatie: www.kindcentra2020.nl

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 september 2014

Nieuwscategorieën