Bekostiging personeel PO 09-10

De regeling met de bedragen voor het komende schooljaar is door Cfi gepubliceerd (publicatie van 2 april 2009: CFI-online). Het lijkt alsof de GPL-bedragen allemaal lager zullen zijn komend jaar, maar er komt nog een bijstelling in juli waardoor naar verwachting de bedragen toch zullen stijgen.

De GPL bedragen voor het OP gaan met 0,29% en voor directie en OOP met 0,87% naar beneden. Dat komt vooral doordat de incidentele maatregel van het schooljaar 2008-2009 (de toekenning van de € 200 in oktober 2008) niet langer geldt. Daarnaast gaat de opslag voor het Vervangingsfonds van 5,11% met 0,36% omlaag naar 4,75%. De opslag voor het Participatiefonds gaat omlaag met 0,06% naar 1,00%. De onderbouwing van de verlaging van de opslag voor het VF is nog niet duidelijk. Het ziekteverzuim is volgens de laatste gegevens redelijk stabiel en de huidige premie leidt niet tot overschotten bij het VF.

In bijgaand Excelbestand 'Prijzen LS PO 09-10 april 2009' zijn alle nieuwe bedragen per schoolsoort weergegeven.

Voor degenen die nu aan de slag willen met de begroting voor de komende jaren moet er echter meteen bij verteld worden dat de GPL bedragen voor 09-10 voorlopig zijn en dat er in juli a.s. nog een bijstelling komt. Dat heeft er mee te maken dat een aantal zaken nog verwerkt moeten worden. Dat betreft:

  • De effecten van de premiewijzigingen per 1 januari 2009 die over het algemeen gering zijn maar met uitzondering van de compensatie voor het vervallen van de pseudo-WW premie. De inschatting is dat daardoor de GPL tenminste met 1% verhoogd moet worden. Deze wijziging vindt plaats met de Voorjaarsnota die het kabinet omstreeks juni vaststelt.
  • De schaalinkorting per 1 januari 2010 moet ook nog zijn beslag krijgen, evenals de gevolgen van het schaal-uitloopbedrag voor degenen die daar per 1 januari 2010 extra voor in aanmerking komen (degenen die op 31 december 2009 op regel 16 staan in schaal LA (basisschool) en LB (SBO en (V)SO). Het effect van schaalinkorting en schaal-uitlooptoeslag laat zich moeilijk ramen maar zal naar verwachting samen zo’n 0,5% zijn.

 

Als deze effecten zijn verwerkt zal er dus sprake zijn van een duidelijke verhoging van de GPL bedragen t.o.v. die van de huidige GPL waarde van 08-09.

De huidige waarde van de GPL voor dit schooljaar 08-09 zal in juli a.s. ook worden bijgesteld voor de premieontwikkeling zoals onder a. aangegeven, maar dit effect betreft op schooljaarbasis globaal 7/12e van het structurele effect vanaf 1 januari 2009. Er volgt dus nog een nabetaling voor het schooljaar 08-09.

Begroting in juli aanpassen
Indien een bestuur de meerjarenbegroting voor de komende jaren al gereed heeft gemaakt, lijkt het heel verstandig om de aanpassing ervan nu te laten zitten en pas in juli die meerjarenbegroting aan te passen. Daarvoor pleit ook dat de wijziging van de GPL grotendeel toch neer zal komen op een navenante wijziging van de (personele) uitgaven zodat het resultaat van de begroting toch maar weinig zal veranderen.

Bevriezing budget (V)SO
Van de aangekondigde bevriezing van het totale budget voor het (voortgezet) speciaal onderwijs is in de Regeling nog niets te merken. Gesuggereerd was in eerdere besprekingen dat de hoeveelheid toe te kennen formatie per leerling naar beneden zou worden bijgesteld om dat te bereiken, maar daarvoor zal het nodig zijn het Besluit bekostiging WEC eerst aan te passen en daarover is nu nog niets bekend.

Directietoelage
De bekostiging van de toelage voor de directeuren bedraagt nu € 4.688 voor het gehele schooljaar. Het was € 3.063 voor de eerste zeven maanden van 2009. Rekening houdend met het betaalritme (65,45% voor de eerste zeven maanden en 34,55% voor de laatste vijf maanden) lijkt het wel te kloppen.

Onderwijs aan vreemdelingen
Vanuit diverse scholen en gemeenten is de afgelopen periode de melding gekomen dat de middelen niet voldoende zijn om te zorgen voor een adequate opvang van met name de kinderen die uit Midden- en Oost-Europese (MOE) landen komen. De staatssecretaris heeft gehoor gegeven aan deze wens tot verbetering. Met ingang van 1 april 2009 zijn de middelen dan ook verdubbeld.

Samenwerkingsverbanden
De regeling voor schoolmaatschappelijk werk dat aan samenwerkingsverbanden WSNS werd toegekend als de drempel werd gehaald van 200 schoolgewichten is bijgesteld: de drempel bedraagt nu 140 schoolgewichten waarbij de schoolgewichten die in het kader van de compensatieregeling worden toegekend (net als voorheen) meetellen. De toekenning per schoolgewicht is fors verhoogd naar € 67,63. Dat betekent vooral dat het totale aantal schoolgewichten naar evenredigheid is gedaald.

Budget personeelsbeleid
De indexering voor het budget personeelsbeleid kende voor 08-09 een eenmalige verhoging die nu dus niet meer geldt en daardoor is de index hiervan -0,73%. Daar komt bovendien een korting bij in het bedrag per leerling in verband met het aannemen van het amendement bij de behandeling van de begroting onderwijs dat de subsidiering van het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs mogelijk maakt. Het betreft een bedrag van € 7,73 per leerling basisschool dat in mindering wordt gebracht. Zoals al bekend was, worden de bedragen voor de zwartescholentoeslag nu gehalveerd t.o.v. de bedragen van 08-09 en vanaf 1 augustus 2010 bestaat deze toeslag niet meer. Het budget Bestuur en Management volgt de index van -0,29%.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u via deze link contact met ons opnemen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën