Bekostiging taal, rekenen en opbrengstgericht werken

Om scholen in staat te stellen de leerprestaties voor taal en rekenen te verbeteren (speerpunt van de Kwaliteitsagenda PO), zijn voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2013-2014 extra middelen beschikbaar gesteld. Voor het schooljaar 2010-2011 gaat het hierbij om een bedrag van €15,50 per leerling (peildatum 1 oktober t-1) .

Deze extra middelen voor innovatief beleid worden verstrekt via de bestemmingsbox (meer informatie). Dit houdt in dat schoolbesturen lumpsumgeld ontvangen voor een specifiek doel. Schoolbesturen houden de volledige bestedingsvrijheid over deze middelen, maar worden wel gevraagd om via het jaarverslag globaal te informeren waar en hoeveel middelen zijn is ingezet in kader van het verbeteren van leerprestaties voor rekenen en taal. Deze informatievoorziening valt niet onder de accountantscontrole en niet-bestede middelen worden niet teruggevorderd.

De extra middelen die met deze regeling worden verstrekt hebben als doel taal, rekenen en de daarop aansluitende werkwijze van opbrengstgericht werken. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de inkoop van externe begeleiding van taal- en rekenverbetertrajecten, de follow-up van lopende verbetertrajecten, trajecten voor opbrengstgericht werken op taal en rekenen en de inkoop van (extra) professionaliseringsprogramma’s op het gebied van opbrengstgericht werken en taal en rekenen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën