Bezuiniging Passend onderwijs

Zoals al eerder bericht, is het ministerie van plan om per 1 augustus 2010 een tweetal bezuinigingen door te voeren.

De eerste bezuiniging betreft de vermindering van de rugzak voor het SBO. De omvang van de rugzak voor een SBO-school wordt dan verminderd met het bedrag dat de school krijgt als zorgbekostiging voor die leerling.

Heel concreet betekent dit dat de personele vergoeding per rugzak dan met zo’n € 4.000 verminderd wordt, terwijl op het bedrag materiële instandhouding € 209 in mindering wordt gebracht, samen dus ruim € 4.200.

De tweede bezuiniging betreft de korting op de bekostiging ambulante begeleiding die voor elke rugzak naar de scholen (V)SO van cluster 3 en 4 gaat. De korting betreft 20 miljoen op 147 miljoen en dat komt neer op zo’n 13,6% die minder wordt toegekend.

Per rugzak betekent dit dat er zo’n € 670 minder beschikbaar komt voor de ambulante begeleiding vanuit de school voor (V)SO of het REC dat de ambulante begeleiding verzorgt.

We ontvangen veel vragen hoe men dit moet opvangen. Helaas moeten we daar het antwoord op schuldig blijven. We hebben bij het ministerie aangedrongen op een oplossing, omdat deze bekendmaking officieel nog steeds niet heeft plaatsgevonden aan de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn echter gehouden aan de CAO PO. Een ontslagaanzegging zonder de officiële bekendmaking heeft in een procedure geen schijn van kans overeind te blijven.

De CAO PO bepaalt dat bij een gedwongen ontslag iemand eerst een schooljaar in het ‘risicodragend deel van de formatie’ moet zijn opgenomen (de zogenaamde rddf-plaatsing). Voor het bestuur betekent dat dus dat in het geval van gedwongen ontslag de loonbetaling in principe nog het hele schooljaar 2010-2011 door moet gaan tot 1 augustus 2011. Maar de bekostiging ervoor wordt dus een jaar eerder, per 1 augustus 2010 al stopgezet.

We hebben verschillende keren aan het ministerie gevraagd om een oplossing. Daar heeft men tot nu toe nog geen gehoor aan gegeven. Uiteraard blijven we hierover aan de bel trekken, maar het is verstandig als een bestuur nu reeds zelf nagaat in hoeverre er in zijn situatie sprake is van gedwongen ontslagen. Hopelijk kan men in veel situaties problemen voorkomen door natuurlijk verloop en/of door mobiliteit te bevorderen met het oog op vacatures in het kader van de functiemix bij basisscholen of anderszins. Voor samenwerkingsverbanden geldt dat al vaak sprake is van het opvangen van formatiekrimp bij de SBO door de andere besturen in het verband, maar uiteraard is dit afhankelijk van de concrete situatie en de afspraken erover.

Voor nadere info: Bé Keizer

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën