Bezuinigingen desastreus voor basisonderwijs

“Bezuinigingen op het basisonderwijs en speciaal onderwijs van zo’n omvang gaan rechtstreeks ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is volstrekt onacceptabel.” Dat zegt Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, in reactie op de voorstellen van de bezuinigingswerkgroep Productiviteit Onderwijs, de commissie-Smit. De werkgroep is gevraagd beleidsvarianten te ontwikkelen waarmee structureel twintig procent op de uitgaven aan onderwijs bespaard kan worden. De werkgroep heeft dit gedaan in opdracht van het huidige kabinet.

“De keuzes die gemaakt moeten worden door een nieuw kabinet zijn ingrijpend en vragen om visionair leiderschap”, aldus Kervezee. “ Ik stel niet dat in het onderwijs geen doelmatigheidswinst is te boeken. Daarom geven we veel aandacht aan opbrengstgericht werken in het onderwijs. Ik bepleit vooral te letten op de consequenties op de lange termijn. Onderwijs is een investering in de toekomst. Het maatschappelijke rendement van het onderwijs houdt direct verband met de hoogte van deze investering.”

In het heroverwegingsrapport stelt Smit voor om bijna een miljard te bezuinigen op personeel in het basisonderwijs. Nu is er in de onderbouw nog bekostiging voor één leerkracht per twintig leerlingen, de werkgroep beveelt één leerkracht per 28 leerlingen aan. De commissie suggereert dat schoolbesturen de ruimte hebben om deze bezuiniging in te vullen via grotere klassen, maar er ook voor kunnen kiezen om te bezuinigen op ander onderwijspersoneel, zoals taal-/rekencoördinatoren, remedial teachers en vakleraren gymnastiek. Voor het kind betekent dat hoe dan ook minder aandacht. Bovendien maken de voorstellen om te bezuinigen op zorgleerlingen Passend onderwijs schier onmogelijk. De commissie onderkent zelf dat een bezuiniging op zorgleerlingen van deze omvang op korte termijn een negatieve invloed heeft op de onderwijskwaliteit (o.a. grote groepen in het speciaal onderwijs)

Het funderend onderwijs staat aan de basis van onze kenniseconomie. Het is onze ambitie om de onderwijskwaliteit de komende jaren fors te verhogen, om meer uit elke leerling te halen door docenten, schoolleiders en schoolbesturen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun professionaliteit en bij het koersen op kwaliteit. Het basisonderwijs heeft de opdracht elk talent te ontwikkelen en leerlingen zonder achterstanden op reken- en taalvaardigheid de school te laten verlaten.

“Ik zal mij keihard verzetten tegen bezuinigingen die zo nadrukkelijk ten koste gaan van de kwaliteit. Ik ben bereid daarover het debat aan te gaan.” De komende maanden gebruikt de PO-Raad voor het opstellen van een toekomstagenda. “Wij zullen politieke partijen in de campagne uitdagen met ons in discussie te gaan over een toekomstbestendig onderwijs, waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Gelukkig wordt de gedachte dat de opbrengsten van het onderwijs over de volle breedte omhoog moeten, breed gedeeld. Daarvan getuigen ook de Kamerbreed aangenomen motie-Hamer om Nederland klaar te stomen voor de top-5 van kenniseconomieën en de breedgedragen Kennisinvesteringsagenda. Daar is elk talent voor nodig.”

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën