Bezwaren leiden tot aangepassing BAPO

Na intensief overleg tussen de PO-Raad, de VO-raad en OCW kunnen wij u  melden dat er een oplossing voor de BAPO-problematiek is gevonden. Kern van het probleem was de strikte toepassing van de regelgeving met betrekking tot het mogelijk gebruik van de BAPO. Dit leidde in veel gevallen tot een ongewenste verschuiving van eigen vermogen naar voorzieningen.

Overboekingen van het eigen vermogen als gevolg van het niet meenemen van de toekomstige BAPO-baten zijn ongewenst wanneer dat leidt tot een onnodig hoge BAPO-voorziening. Dit is ook het geval wanneer de overboekingen pas op langere termijn zouden plaatsvinden door het toepassen van een overgangsregeling. De raad voor de jaarverslaglegging kon zich niet vinden in het eind 2008 bereikte compromis. Daarom kiest OCW er voor om door aanvullende regels het volgende te bereiken:

  • Besturen worden zich – voor zover dat al niet het geval is – bewust van de te verwachten toekomstige BAPO-lasten, en maken duidelijk of en hoe zij daarvoor de noodzakelijke middelen zullen kunnen vinden;
  • Deze explicitering van een bestaande verantwoordelijkheid van de besturen leidt vooralsnog niet tot een (mogelijk aanzienlijk) verandering van het vermogenspositiebeeld (in de balans).

 

Na verder overleg heeft OCW de oplossing vertaalt naar concrete regelgeving. De regelgeving die wordt voorbereid houdt voor het jaarverslag over 2008 en 2009 het volgende in:

  • Besturen nemen in hun jaarverslag een onderbouwde en toegelichte berekening op van de toekomstige BAPO-lasten en van de ‘tegenpost’ conform hetgeen is gemeld in de brief van 18 december jl., en de uitwerking daarvan;
  • Besturen vermelden in hun jaarverslag hoe zij de toekomstige BAPO-lasten denken te kunnen opvangen;
  • Besturen verwerken de BAPO niet anders in hun balans en exploitatierekening dan in het voorgaande verslagjaar.

 

De PO-Raad is verheugd over het feit dat OCW met de nieuwe regels gehoor geeft aan de bezwaren van de schoolbesturen in het primair onderwijs. De nieuwe regels stellen de schoolbesturen in staan om met een realistischere BAPO-lasten te werken.

Lees de brief van OCW aan de schoolbesturen>>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën