Brieven Passend onderwijs naar de Tweede Kamer

Afgelopen week heeft de minister enkele brieven over Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Allereerst heeft zij een brief naar de Kamer gestuurd over een aantal toezeggingen die samenhangen met het wetsvoorstel Passend onderwijs. In de brief licht de minister toe wat de stand van zaken is ten aanzien van de nieuwe samenwerkingsverbanden. De voorstellen over de regio-indeling leest u hier.

Daarnaast wordt in de brief toegelicht wat de positie van de ouders is binnen Passend onderwijs, wat er is gedaan met het advies van de Evaluatie en advies Commissie Passend Onderwijs (ECPO) en wordt een toelichting gegeven op de pilots passend onderwijs en jeugdzorg. Samenwerkingsverbanden en gemeenten die interesse hebben in deze pilot kunnen zich tot eind januari 2012 aanmelden via deze link.

Ook is het referentiekader bij deze brief aan de Kamer aangeboden. Het concept referentiekader is door de sectorraden PO, VO, AOC en MBO ontwikkeld en biedt handreikingen voor besturen en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van Passend onderwijs. Komende tijd worden nog diverse instrumenten ontwikkeld die ondersteunend kunnen zijn bij de uitwerking van Passend onderwijs. Tenslotte wordt in de brief van 14 december ingegaan op de implementatie en het wetgevingstraject.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 december 2011

Nieuwscategorieën