Bussemaker en Dekker: ‘Deels sectorspecifieke maatregelen voor versterken besturen’

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zijn van plan bestuurskracht in het primair onderwijs deels te versterken met maatregelen die op de sector zijn toesneden. In een debat in de Tweede Kamer op 27 mei gaven zij aan dat sommige oplossingen desondanks generiek moeten worden geregeld omdat zij zo belangrijk zijn.

Dekker kondigde daarnaast aan de fusietoets aan te passen zodat deze samenwerking tussen besturen in het primair onderwijs minder in de weg staat.

Het kabinet wil de bestuurskracht versterken omdat er zorgen zijn over de kwaliteit van het bestuur in het onderwijs. Die zorgen, die Kamerbreed leven, zijn voor een groot deel veroorzaakt door diverse incidenten.

De PO-Raad pleit er al langer voor de fusietoets af te schaffen. De afgelopen maanden maakte ze zich daarnaast hard voor een sectorspecifieke aanpak om de bestuurskracht te verbeteren. ,,Het primair onderwijs vraagt met zijn kleinschalig georganiseerd onderwijs en enorme bestuurlijke diversiteit om een meer gedifferentieerde benadering dan de andere onderwijssectoren’’, zo benadrukte voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten onlangs in een brief aan de Kamer.

In het debat schaarde het CDA zich achter dat standpunt van de PO-Raad. De partij vroeg daarnaast aandacht voor de kleine schoolbesturen in het primair onderwijs en de vele eenpitters en zorgen over de administratieve lastendruk. CDA-Kamerlid Michel Rog diende hierover een motie in.

Code Goed Bestuur

De bewindspersonen van OCW willen de bestuurskracht onder meer verbeteren door de positie van interne toezichtshouders te versterken en nieuwe voorschriften voor jaarverslagen op te stellen. Ook gaan ze met de PO-Raad en andere sectororganisaties afspraken maken over de versterking van mechanismen voor zelfcorrectie. De onderwijssector moet zelf een bestuurscultuur stimuleren waarin kwaliteit en professioneel en ethisch gedrag de norm is.

Dit is in lijn met wat de PO-Raad ook al aan activiteiten ontplooit om het bestuur te verbeteren. ,,Het bevorderen van Goed Bestuur omwille van de onderwijskwaliteit is dan ook al vanaf de oprichting van de PO-Raad een rode draad in haar handelen’’, aldus Den Besten in de brief aan de Kamer. Zo stelden de leden van de PO-Raad in 2009 de Code Goed Bestuur op. Momenteel werkt de PO-Raad aan de opzet van een visitatiestelsel waarbij schoolbesturen elkaar bevragen op naleving van de code. Daarnaast heeft de PO-Raad onlangs een commissie in het leven geroepen die haar bestuur gaat adviseren over een adequaat systeem voor de professionalisering van bestuurders in het primair onderwijs.

Het CDA vroeg daarnaast specifiek naar de belemmeringen die de sector primair onderwijs ervaart als het gaat om de fusietoets. Dit is in lijn met het pleidooi van de PO-Raad. De staatssecretaris zei toe dat hij binnenkort in zijn brief over de krimp met voorstellen zal komen om de knelpunten weg te nemen.

Medezeggenschap

De Kamer praatte daarnaast veel over medezeggenschap. D66 wil instemmingsrecht op de begroting en PVV wil instemmingsrecht van leraren op de vormgeving van het onderwijs. Voor de PvdA is instemmingsrecht op de begroting een brug te ver, maar zij vindt een versterking van de medezeggenschap erg belangrijk. Dat geldt ook voor CDA en SP.

De PO-Raad werkte gezamenlijk met de vakbonden en de VO-raad aan een handreiking en een gezamenlijk communicatietraject om die medezeggenschap nog beter in het onderwijs te verankeren. Gaandeweg dit traject hebben de vakbonden echter een brief aan de Tweede Kamer gestuurd en daarmee de samenwerking in dat traject opgezegd.

In het debat zei staatssecretaris Dekker geen aanleiding te zien om de wet op de medezeggenschap aan te passen. Veel van wat de partijen willen, is al mogelijk binnen de wet. Dit moet alleen goed worden uitgewerkt. De staatssecretaris heeft aangegeven met de vakbonden en de sectororganisaties om te tafel te gaan zitten om de ontstane impasse te doorbreken.

Moties

SP heeft samen met PvdA, D66 en CDA een motie ingediend met het verzoek de wet medezeggenschap op een aantal punten aan te passen. De staatssecretaris heeft de indieners verzocht om de motie aan te houden tot de najaarsbrief die de bewindslieden aan de Kamer zullen sturen over medezeggenschap.

De PvdA heeft een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de raden te treden om te komen tot ‘open data’ met reële en vergelijkbare weergaven van onderwijsresultaten en financiële gegevens van scholen. De PO-Raad werkt in samenwerking met de leden aan Vensters PO die daar in moet voorzien.

De Tweede kamer stemt op 4 juni over de moties.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën