BZK onderzoekt onderwijsuitgaven gemeenten

Op dit moment wordt er door Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de vraag of de verdeling van de beschikbare middelen binnen het cluster Educatie van het gemeentefonds nog voldoende aansluit bij de feitelijke uitgaven van gemeenten op dit beleidsveld. Vanuit de Brede Heroverweging Openbaar Bestuur wordt de vraag gesteld of op basis van nader onderzoek uitspraken kunnen worden gedaan over het volume van de clusters, zowel afzonderlijk als in samenhang. De cluster educatie (waar onderwijshuisvesting deel vanuit maakt) is er daar een van. Het is inmiddels wel duidelijk dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de wijze waarop de cijfers tot stand komen. Met name de verschillende methoden waarop gemeenten de huisvestingslasten in de administratie verwerken leidt tot onduidelijkheid. Het is daarom goed dat door BZK onderzoek wordt gedaan naar de werkelijke cijfers.

De PO-Raad maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht. Overigens is het ook de bedoeling dat OCW in een vervolgonderzoek nagaat of er een relatie kan worden gelegd tussen de kwaliteit van de huisvesting en het investeringsniveau van de gemeenten.

Gemeenten geven minder uit
Ook in 2010 lijkt het er op dat gemeenten minder uitgeven aan onderwijshuisvesting dan er via het gemeentefonds werd ontvangen. Het POR (Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2011), dat als onderdeel van de begroting van BZK jaarlijks wordt gepubliceerd, wijst dat uit.

Zoals bekend was er ook in eerdere jaren sprake van een onderuitputting. Uit de POR blijkt dat gemeenten weliswaar meer zijn gaan uitgeven aan onderwijshuisvesting, maar dat de inkomsten nog harder zijn opgelopen. In 2010 gaat het om een bedrag van ca. € 380 miljoen. Opvallend is daarbij overigens dat ons steeds meer berichten bereiken van besturen dat sommigen gemeenten – gedwongen door de slechte financiële positie van veel gemeenten - de afschrijvingstermijnen van de schoolgebouwen verlengen en dat de adviesbureaus die actief zijn op het terrein van de onderwijshuisvesting fors moeten inkrimpen. Daarnaast lijkt het erop dat ook onderhoudsactiviteiten met enige regelmaat worden uitgesteld. De PO-Raad maakt zich over deze ontwikkelingen zorgen.

Fris alternatief
Al eerder heeft de PO-Raad middels het rapport “fris alternatief” gepleit voor een aantal stevige aanpassingen in het bestaande huisvestingsstelsel. Naast een probleemanalyse en de formulering van een aantal systeemeisen is ook een alternatief aangegeven voor het bestaande stelsel. Het rapport is de leidraad voor de gesprekken die op verschillende plaatsen over de huisvesting van scholen worden gevoerd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën