Commissie onderwijs debateert over onderwijshuisvesting

De commissie onderwijs van de Tweede Kamer heeft gisteren het laatste debat voor de verkiezingen besteedt aan onderwijshuisvesting. Aanleiding was het rapport van de inspectie en de brief van de minister van Onderwijs over het investeringsgedrag van schoolbesturen in de eigen huisvesting.

Lumpsum
Zoals bekend is het – volgens het ministerie van OCW - op grond van de WPO niet toegestaan dat schoolbesturen geld van de Lumpsum besteden aan de huisvesting. Uit de rapportage van de Inspectie van het onderwijs is gebleken dat dat in een aantal gevallen toch gebeurt. In het totaal wordt overigens nog geen half procent van de Lumpsum aan huisvesting besteed.

Betere gebouwen
In het debat werd door alle aanwezigen benadrukt dat er geen sprake kan zijn van gedogen. Wel waren de meeste aanwezigen van mening dat er sprake is van een voor scholen lastige situatie, omdat scholen soms een kwalitatief beter gebouw wensen dan de gemeentelijke regelingen mogelijk maken. Demissionair minister Rouvoet gaf nadrukkelijk aan hiervoor een oplossing te willen zoeken in overleg met de PO-Raad en de VNG. De minister ging daarbij ook in op het rapport van de PO-Raad “Een Fris alternatief”. De kamerleden waren van mening dat er snel een oplossingen moeten komen voor de gesignaleerde knelpunten.

Uitgaven gemeente
Daarnaast is melding gemaakt van een aantal onderzoeken naar de uitgaven van gemeenten. Zoals bekend heeft de PO-Raad – op basis van een rapport van het ministerie van binnenlandse zaken – reeds in september 2009 gemeld dat ruim € 300 miljoen niet aan onderwijshuisvesting lijkt te worden uitgegeven, terwijl gemeenten daarvoor wel de middelen krijgen. Er wordt een onderzoek gestart of dit bedrag ook daadwerkelijk juist is, en wat daarvan dan de oorzaak is.

Onderzoek
Het onderzoek zal zich met name richten op de vraag of er een relatie is te leggen tussen de kwaliteit van de huisvesting en onderbesteding door gemeenten. De PO-Raad denkt dat een dergelijk onderzoek de nodige duidelijkheid zal geven en kijkt uit naar de onderzoeksresultaten. Overigens wordt de PO-Raad ook bij de verschillende onderzoeken betrokken.

Met name het CDA gaf aan nadrukkelijk voorstander te zijn van een decentralisatie van de huisvestingmiddelen naar de schoolbesturen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën