Conceptversie Controleprotocol 2013 bekend

De conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.  De belangrijkste wijziging ten opzicht van het controleprotocol van vorig jaar heeft betrekking op de invoering Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) per 1 januari 2013.

Het verschil ten opzichte van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) is onder andere, dat er in de WNT een maximering van de ontslagvergoeding en een bonusverbod is opgenomen. De WNT beschikt verder over instrumenten voor handhaving en sanctionering.

Beloning topfunctionarissen

Daarnaast zal de  beloning van topfunctionarissen (met naam en toenaam) openbaar moeten worden gemaakt in het jaarverslag, ongeacht of de bezoldiging hoger of lager is dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor de beloning van andere werknemers (ZZP-ers, interim managers, etc.) indien die bezoldiging meer bedraagt dan het voor de PO geldende bezoldigingsmaximum. In het controleprotocol 2013 staan de controlewerkzaamheden voor de instellingsaccount opgenomen.

Risicomanagement

In de tweede helft van 2013 wordt nog een belangrijke wijziging in de wet- en regelgeving voor de instellingen verwacht in de voorschriften voor in het jaarverslag van de instellingen op te nemen informatie. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) hebben dit op 19 april 2013 aangekondigd in hun brief ‘Versterking bestuurskracht onderwijs’. De verandering in de regels betreft met name de verantwoording van risicomanagement en het meerjarenperspectief. De PO-Raad overlegt hierover met OCW.

 

 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 12 juli 2013

Nieuwscategorieën