Convenant binnenmilieu van de baan 

Op advies van de leden van de PO-Raad is besloten niet over te gaan tot de ondertekening van een convenant voor het binnenmilieu. Lange tijd is er gesproken over de totstandkoming van het convenant als uitvloeisel van het regeringsstandpunt met betrekking tot de verbetering van het binnenmilieu op de scholen. 

De PO-Raad acht een structurele verbetering van het binnenmilieu van zeer groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De in het conceptconvenant gemaakte afspraken zijn echter in de ogen van de PO-Raad onvoldoende om te komen tot een daadwerkelijke verbetering van het binnenmilieu. 
Eerder had de PO-Raad berekend dat een bedrag van structureel € 500 miljoen noodzakelijk zou zijn voor het inhalen van de achterstand. De nu beschikbare € 100 miljoen is daarvoor onvoldoende. 
  • Er is onvoldoende vertrouwen dat er uiteindelijk voldoende middelen beschikbaar komen om kwalitatief goede gebouwen (die voldoen aan de normen) te realiseren 
  • De subsidieregeling lost slecht 25 % van de probleem gevallen op terwijl voor nieuwe gebouwen te lage bouw- en exploitatienormen gelden, waardoor nog steeds kwalitatief onvoldoende gebouwen worden gerealiseerd. 
  • Het ambitieniveau is te laag: De maximumnorm van het bouwbesluit is 1200 PPM CO2, terwijl alle deskundigen menen dat een maximum norm van 800 PPM gewenst is. 

Het belangrijkste argument is echter dat scholen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid van het personeel en de leerlingen. In het concept convenant is dat nog eens nadrukkelijk aangegeven. Schoolbesturen willen die verantwoordelijkheid daadwerkelijk invulling geven. We stellen echter vast dat de besturen die verantwoordelijkheid niet of nauwelijks waar kunnen maken, doordat zij over onvoldoende instrumenten beschikken. 

Met OCW is nu afgesproken na te gaan welke acties wel zouden kunnen wordt uitgevoerd waardoor schoolbesturen beter in staat zijn te zorgen voor een gezondere werkomgeving.   

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën