Convenant LeerKracht in CAO

Gezamenlijk persbericht van de centrales van onderwijspersoneel AC, ACOP, CCOOP en CMHF, Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de PO-Raad.

In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Hiermee is het primair onderwijs de eerste sector die de afspraken uit het Convenant LeerKracht heeft vastgelegd in een CAO-akkoord. Dit betekent onder andere een inkomensverbetering voor leraren en directeuren. Daarnaast hebben de partijen overeenstemming bereikt over de positie van adjunct-directeuren en zijn er goede afspraken gemaakt voor de toekomst.

In de nieuwe CAO voor het primair onderwijs (CAO PO 2009) worden vooral de afspraken uit het Convenant ‘LeerKracht van Nederland’ nader uitgewerkt. Belangrijke afspraken zijn:

  • Een beter loopbaanperspectief voor leraren door invoering van de zogenaamde functiemix; 
  • Verkorting van de salarisschalen (met een toelage voor de maxima), zodat leraren sneller meer gaan verdienen; 
  • Een toelage voor directeuren en 
  • Het schrappen van de laagste salarisschaal voor adjunct-directeuren.

Door de hogere salarissen en betere carrièremogelijkheden wordt het aantrekkelijker om in het primair onderwijs te werken. De leraren in het basisonderwijs worden nu nog betaald volgens salarisschaal LA (9). Door het akkoord kan in 2014 veertig procent van de leraren in het basisonderwijs een functie verwerven in salarisschaal LB (10). En in het speciaal (basis-) onderwijs kan veertien procent van de leraren naar salarisschaal LC (11). De positie van het primair onderwijs op de arbeidsmarkt zal hierdoor aanzienlijk versterken.

Partijen zijn daarnaast overeengekomen dat adjunct-directeuren in positie moeten blijven ten opzichte van leraren. Hiervoor wordt hun salarisschaal aangepast. Verder gaan de sociale partners werken aan een nieuwe sectorale regeling voor levensfasebewust personeelsbeleid.

De CAO PO bevat afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in het basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs. De CAO over de primaire arbeidsvoorwaarden is nog door het ministerie van OCW met de Centrales van onderwijspersoneel afgesloten.

De vertegenwoordigers van werkgevers en de werknemers hebben in een constructieve sfeer overleg gevoerd. Dit tekent het onderling vertrouwen in de sector. Dit vertrouwen is noodzakelijk omdat werknemers en werkgevers toewerken naar de situatie waarin ook de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gedecentraliseerd. Ook de Tweede Kamer praat hier deze week over.

De werknemers zijn bij de CAO-onderhandelingen vertegenwoordigd in de Centrales van onderwijspersoneel AC, ACOP (AOb en Abvakabo FNV), CCOOP en CMHF. De werkgevers zijn vertegenwoordigd door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) met nauwe betrokkenheid van de PO-Raad. Vanaf 1 januari 2009 valt de CAO PO onder de verantwoordelijkheid van de PO-Raad.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën