Correctie FPE instrumenten 2012

In het FPE-model van zowel het regulier basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs, is een storende fout geslopen. De fout had betrekking op de verwerking van de BAPO. Inmiddels zijn de instrumenten vervangen door gecorrigeerde versies. Ook zijn de nieuwe bedragen in het kader van de materiële instandhouding in dit model verwerkt. Daarbij kan onduidelijkheid bestaan over hoe de feitelijke GPL in het FPE-model moet worden vastgesteld. We adviseren u om de feitelijke GPL te berekenen door de totale loonkosten van alleen de L- schalen te delen door het totaal aantal FTE in die L-schalen. Dit dient u afzonderlijk te doen voor de basisschool en de SBO.

Meerjarenbegroting FPE Basisschool >>  
Meerjarenbegroting FPE SBO >>

In dit kader dient vermeld te worden dat het onderhoud van de FPE-modellen door ontwikkelingen in de bekostiging (met name de bekostiging van Actieplan leerkracht) steeds complexer wordt, evenals de toerekening van de kosten op bovenschools niveau van BAPO, ouderschapsverlof en dergelijke.

De relatie tussen de feitelijke exploitatie van de school en de FPE-exploitatie wordt er alleen maar ingewikkelder op. Vandaar dat binnen de PO-Raad overwogen wordt om het FPE-model per volgend schooljaar, niet meer te verstrekken via de toolbox. Desgewenst kan het FPE-model nog wel aangevraagd worden bij de PO-Raad (r.goedhart@poraad.nl).

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën