De Algemene Rekenkamer presenteert ‘Onderwijsmonitor’

De Algemene Rekenkamer heeft op 4 juni het rapport Onderwijsmonitor gepresenteerd. Met dit rapport – en het speciaal hiervoor ontwikkelde dashboard – wil  het Hoge College van Staat het zicht op de mate waarin extra onderwijsgeld doelmatig wordt besteed, vergroten. Dit heeft zij gedaan naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer eerder dit jaar. De PO-Raad ziet dat de Algemene Rekenkamer belangrijke stappen zet met dit rapport, maar zet haar vraagtekens bij de opgenomen indicatoren.

Verzoek Tweede Kamer

De Tweede Kamer verzocht op 22 januari 2015 de Algemene Rekenkamer om ,,een ex ante kader ter beoordeling en controle door de Kamer op te stellen van outcome ten opzichte van lerarenintensivering’’. De reden hiervoor is dat de Tweede Kamer geïnformeerd wil worden over de besteding van de extra middelen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikbaar zijn gesteld voor het po, vo en mbo. Met dit geld moet onder meer de professionalisering van leraren bewerkstelligd worden. Vanwege de bekostigings- en verantwoordingssystematiek in het onderwijs was het tot nu toe niet mogelijk om een directe koppeling te maken tussen de middelen en de realisatie van de beoogde doelen.

Dashboard

De Algemene Rekenkamer heeft daarom een dashboard ontwikkeld waarmee de Kamer en andere belanghebbenden eenvoudiger zicht kunnen krijgen op de mate waarin de beoogde doelen behaald worden. Ook kan het middel schoolbesturen helpen bij het selecteren managementinformatie en bij het verantwoording afleggen aan andere stakeholders.

Het dashboard moet zicht bieden op de voorwaarden voor goed onderwijs: het geld, het stelsel, de school en de groep. Aangezien het verzoek van de Tweede Kamer zich met name richtte op de professionalisering van de leraar, focust het rapport zich op het laatste element:  de groep. Dit element is vervolgens opgedeeld in: professionele leraren, groepsgrootte en –samenstelling, arbeidssatisfactie en lerende omgeving. Voor al deze onderdelen zijn indicatoren opgesteld waarmee de stand van zaken gemeten kan worden.

Reactie PO-Raad

De Algemene Rekenkamer heeft de PO-Raad de gelegenheid gegeven om te reageren op het conceptrapport. In de schriftelijke reactie geeft de PO-Raad aan dat belangrijke stappen worden gezet ter beantwoording van het verzoek van de Tweede Kamer. Zij constateert daarbij ook dat het verzoek beslist niet eenvoudig valt te beantwoorden. Met name zijn er vraagtekens te plaatsen bij de indicatoren. Zo is niet helder gebleken dat een bepaalde groepsgrootte leidt tot hogere kwaliteit. Daarnaast zijn de indicatoren over groepssamenstelling en de leraar-/leerlingratio sterk afhankelijk van de organisatie van het onderwijs.

De PO-Raad vreest dat als gevolg van deze indicatoren niet de gewenste  discussie wordt gevoerd over de kwaliteit van het onderwijs. Het is zinvol om verder te werken aan indicatoren die werkelijk inzicht kunnen bieden in de opbrengsten van beleid en middelen. De PO-Raad levert daar graag een bijdrage aan en wijst op de - monitoring van - afspraken die met de staatssecretaris van OCW zijn gemaakt in het bestuursakkoord en op de ontwikkeling van indicatoren via www.scholenopdekaart.nl.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 5 juni 2015

Nieuwscategorieën