De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

PO-Raad, VO-raad en VNG hebben in nauwe afstemming met de twee betrokken ministeries OCW en VWS het initiatief genomen een handreiking te ontwikkelen die zowel gemeenten als schoolbesturen – verenigd in de samenwerkingsverbanden – ondersteunt bij de invoering van passend onderwijs.

De twee grote stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken. Zij gaan uit van het hanteren van eenzelfde visie op de ondersteuning van jeugdigen en kunnen daardoor elkaar versterken. Om de inhoudelijke veranderingen op beide terreinen te realiseren en aan elkaar te verbinden hebben de PO-Raad, VO-raad, VNG en de ministeries van VWS en OCW gezamenlijk de ambitie uitgesproken om in de implementatiefase van beide stelselwijzigingen samen te werken. 

Daarnaast biedt deze handreiking handvatten voor uitgangspunten die in het referentiekader zijn geformuleerd over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Concreet biedt de handreiking u inhoudelijke bouwstenen voor het door de samenwerkingsverbanden en gemeenten te voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan passend onderwijs. Download de handreiking hieronder.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 21 maart 2014

Nieuwscategorieën